Czcionka:

Kontrast:

Fizyka – Ćwiczenia Laboratoryjne

MBE Rieber


W sprawach związanych z laboratorium pomocą służy dr inż. Konrad Zubko przez konrad.zubko(at)wat.edu.pl a nadanie emilowi tytułu “sprawy organizacyjne LFO” usprawni odpowiedź.
Z pytaniami o sposób prowadzenia zajęć proszę zwracać się do nauczycieli prowadzący podgrupy laboratoryjne (e‑mail lub platforma Teams).
.

Regulamin i wykonywanie sprawozdań
Zawsze warto poczytać
Regulamin studiów w WAT
Regulamin Laboratorium Fizyki Ogólnej
gdyż są tam podane informacje o warunkach zaliczania.

Karta Tytułowa 
zawiera także wyjaśnienia do opracowania sprawozdania,
a ten skrót wiadomości można rozwinąć czytając niżej zamieszczone pliki.
Zajęcia wstępne z laboratorium fizyki nie są prowadzone,
ale kompendium wiedzy przydać się może:
Zajęcia wstępne z laboratorium fizyki – organizacja
Zajęcia wstępne z laboratorium fizyki – opracowanie
Zajęcia wstępne z laboratorium fizyki – wykresy
Powyższe informacje pojawiały się na Metrologii ale tu są ułożone w proces tworzenia sprawozdania.
No i jeszcze coś do przemyślenia:
Przykładowe pytania kontrolne – tu zebrane w jednym miejscu

Przykładowe sprawozdanie – proste pomiary spadku swobodnego piłki opracowane akademicko

Przykładowe ćwiczenie do wykonania – w oparciu o rzut śnieżkami do celu (z wieloma wariantami danych) wypełniając tabelka za tabelką do 90 minut możemy mieć opracowane sprawozdanie

ANTYsprawozdanie – wybór co ciekawszych fragmentów z realnych sprawozdań
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizycznego do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich:
Rekomendacja PTF
Przykłady do rekomendacji
wskazują na wymagania jakie powinny być realizowane do momentu uzyskania matury.

Można także zapoznać się z podstawami programowymi dla szkół ponadpodstawowych oraz z materiałami edukacyjnymi opracowanymi na ich potrzeby np. z:
Fizyki
Matematyki
Chemii
na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej MEN
Harmonogram wykonywania ćwiczeń
Poniższe ustalenia dotyczą zarówno studentów kursu bieżącego
jak i powtarzających przedmiot lub uzupełniających różnice programowe:

Uzupełnianie zaległości (terminy USOS 2 i USOS 3) odbywa się u tych samych nauczycieli, 
którzy prowadzili podgrupę w terminie USOS 1.

Brakujące zaliczenia odpowiedzi wstępnych odbywają się na zasadach określonych przez nauczycieli prowadzących.

Brakujące sprawozdania przekazuje się na zasadach określonych przez nauczycieli prowadzących.

Brakujące pomiary uzupełniane są na zasadach określonych przez nauczycieli prowadzących. W semestrze organizowane są dodatkowe terminy do wykonania pomiarów (ujęte w Harmonogramie) na które zapisują nauczyciele prowadzący.
Przed przystąpieniem do zajęć zaleca się by Państwo zapoznali się z:
– opisem teoretycznym do ćwiczeń, 
– opisem stanowisk, 
– sposobem wykonania pomiarów, 
– sposobem opracowania pomiarów,
– przykładowymi pytaniami kontrolnymi,
do ćwiczeń realizowanymi zgodnie z harmonogramem w danej podgrupie.
Pasjonaci fizyki mogą np.:
– rozwiązać Przykładowe ćwiczenie do wykonania po zajęciach wstępnych
wybierając losowo zestaw danych (1 z 36) ćwicząc sposób Opracowania pomiarów oraz sposób wykonania Podsumowania, które przydają się w każdym ćwiczeniu,
– w ćwiczeniach o numerach 1, 8, 46, 47, 48, znając teoretyczny wynik oraz parametry stanowiska
ustalić jakie wartości (i niepewności) mogą przyjmować serie pomiarów a ustalenia zweryfikować potem w praktyce.
FIZYKA 1 i FIZYKA 3

Harmonogram semestru letniego 2023/24
oraz inne informacje organizacyjne w w/w semestrze,
w tym terminy pomiarów dodatkowych.

Grupy dziekańskie, nauczyciele prowadzący podgrupy, numer pierwszej sali

Konsultacje pracowników dostępne są w gablocie na korytarzu laboratorium
lub w USOSie na stronach pracowników.
FIZYKA 2
Harmonogram semestru zimowego 2023/24
oraz inne informacje organizacyjne w w/w semestrze
w tym terminy pomiarów dodatkowych.
Grupy dziekańskie, nauczyciele prowadzący podgrupy, numer pierwszej sali
Konsultacje pracowników dostępne są w gablocie na korytarzu laboratorium
lub w USOSie na stronach pracowników
.
Skrypt do ćwiczeń
Niniejsze opracowanie jest wersją poprawioną i uzupełnioną
(stąd zalecane jest korzystanie z wersji internetowej)
skryptu WAT:

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki
Tomasz Kostrzyński, Jolanta Rutkowska, Konrad Zubko, Warszawa 2008


Przedmowa i spis literatury
Wstęp do teorii pomiarów
Dodatek matematyczno-fizyczny
Informacje z teorii przydatne w danym ćwiczeniu mogą znajdować się w różnych działach:
Mechanika
Drgania i fale
Elektryczność i magnetyzm
Optyka
Jądro, atom, ciało stałe
Ciecze i gazy
Zakres teorii zgromadzony w powyższych plikach jest wystarczający do zrozumienia jak ćwiczenie wykonać bezpiecznie i sensownie. Nie musi on być wystarczający do zrozumienia zjawisk zachodzących w ćwiczeniu. Ta wiedza dostępna jest w innych podręcznikach np. zalecanych do wykładu z Fizyki.

Instrukcje do wykonania ćwiczeń i ich opracowania znajdują się w działach Fizyka 1, Fizyka 2 i Fizyka 3. Do ćwiczeń z Fizyki 1 teoria, instrukcja i opracowanie zawarte są w jednym pliku.
Fizyka 1 – układ ćwiczeń na salach w semestrze letnim
sala 139 (5 zajęć realizowanych na salach: 139 i 140)
ĆWICZENIE 1 Rozkład normalny
ĆWICZENIE 8 Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa
ĆWICZENIE 48 Badanie praw Kirchhoffa
sala 140 (5 zajęć realizowanych na salach: 139 i 140)
ĆWICZENIE 1 Rozkład normalny
ĆWICZENIE 46 Wyznaczanie przyspieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła matematycznego
ĆWICZENIE 47 Wyznaczenie stałej sprężystości sprężyny
sala 141 (5 zajęć realizowanych na salach: 141 i 143)
ĆWICZENIE 1 Rozkład normalny
ĆWICZENIE 46 Wyznaczanie przyspieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła matematycznego
ĆWICZENIE 47 Wyznaczenie stałej sprężystości sprężyny
sala 143 (5 zajęć realizowanych na salach: 141 i 143)
ĆWICZENIE 1 Rozkład normalny
ĆWICZENIE 8 Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa
ĆWICZENIE 48 Badanie praw Kirchhoffa
sala 137 (5 zajęć realizowanych na salach: 137 i 142)
ĆWICZENIE 1 Rozkład normalny
ĆWICZENIE 8 Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa
ĆWICZENIE 48 Badanie praw Kirchhoffa
sala 142 (5 zajęć realizowanych na salach: 137 i 142)
ĆWICZENIE 1 Rozkład normalny
ĆWICZENIE 46 Wyznaczanie przyspieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła matematycznego
ĆWICZENIE 47 Wyznaczenie stałej sprężystości sprężyny
Fizyka 2 – układ ćwiczeń na salach w semestrze zimowym
sala 137 (wszystkie 5 zajęć na tej sali)
ĆWICZENIE 15 z działu Elektryczność i magnetyzm
Pomiar siły elektromotorycznej ogniwa i charakterystyka jego pracy
ĆWICZENIE 19 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej
ĆWICZENIE 20 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Wyznaczanie e/m z pomiarów efektu magnetronowego
ĆWICZENIE 26 z działu Elektryczność i magnetyzm
Pomiar współczynnika indukcji wzajemnej
ĆWICZENIE 29 z działu Optyka
Wyznaczanie ogniskowej soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej
ĆWICZENIE 34 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania gamma w metalach
sala 139 (5 zajęć realizowanych na salach: 139, 140 i 142)
ĆWICZENIE 38 z działu Elektryczność i magnetyzm
Pomiar składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego
ĆWICZENIE 40 z działu Mechanika
Wyznaczanie modułu sprężystości przy pomocy wahadła torsyjnego
ĆWICZENIE 42 z działu Mechanika
Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej względem dowolnej osi obrotu z wykorzystaniem twierdzenia Steinera
sala 140 (5 zajęć realizowanych na salach: 139, 140 i 142)
ĆWICZENIE 6 z działu Drgania i fale
Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali stojącej
ĆWICZENIE 25 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Badanie zjawiska Halla
sala 141 (5 zajęć realizowanych na salach: 141, 143 i 142)
ĆWICZENIE 17 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Cechowanie termopary
ĆWICZENIE 41 z działu Mechanika
Badanie transformacji energii mechanicznej w krążku Maxwella
sala 143 (5 zajęć realizowanych na salach: 141, 143 i 142)
ĆWICZENIE 5 z działu Drgania i fale
Badanie drgań układu dwóch sprzężonych wahadeł
ĆWICZENIE 18 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Wyznaczanie przerwy energetycznej germanu
sala 142 (zajęcie dopełniające do realizowanych w salach: 139, 140, 141, 143)
ĆWICZENIE 28 z działu Optyka
Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej
ĆWICZENIE 29 z działu Optyka
Wyznaczanie ogniskowej soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej
ĆWICZENIE 43 z działu Optyka
Wyznaczanie aberracji sferycznej soczewek i ich układów
Fizyka 3 – wybrane kierunki studiów, semestr letni
Zestaw stanowisk w blisko położonych salach 134 i 139, może być wykorzystany:
– przez jedną podgrupę laboratoryjną o liczebności do 12 studentów,
– w cyklu obejmującym maksymalnie 18 godzin laboratorium.

Harmonogram ćwiczeń dostępny jedynie u nauczyciela prowadzącego podgrupę.
sala 137
ĆWICZENIE 5 z działu Drgania i fale
Badanie drgań układu dwóch sprzężonych wahadeł
ĆWICZENIE 15 z działu Elektryczność i magnetyzm
Pomiar siły elektromotorycznej ogniwa i charakterystyka jego pracy
ĆWICZENIE 19 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej
ĆWICZENIE 20 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Wyznaczanie e/m z pomiarów efektu magnetronowego
ĆWICZENIE 26 z działu Elektryczność i magnetyzm
Pomiar współczynnika indukcji wzajemnej
ĆWICZENIE 34 z działu Jądro, atom, ciało stałe
Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania gamma w metalach
ĆWICZENIE 41 z działu Mechanika
Badanie transformacji energii mechanicznej w krążku Maxwella
sala 134
Materiały dostępne u nauczyciela prowadzącego podgrupę:

Ćw. 49 Badanie zjawiska polaryzacji
Ćw. 50 Badanie zjawiska Faradaya
Ćw. 52 Wyznaczanie współczynnika załamania światłowodu
Inne ćwiczenia laboratoryjne