Czcionka:

Kontrast:

Opłaty

Kobieta elegancka pracownik dziekanatu w tle biuro

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 STUDIA WYŻSZE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI

(dane w złotych)

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Opłata rekrutacyjna na studia cywilne85
Opłata rekrutacyjna na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych100
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)22
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)33
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów10
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku obcym dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów15
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć10
Powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich: 
                                        studia I stopnia – kierunek: chemia4500
                                        studia II stopnia – kierunek: chemia4400
                                        studia I stopnia – kierunek: inżynieria materiałowa4100
                                        studia II stopnia – kierunek: inżynieria materiałowa4300
Wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: dyplomu ukończenia studiówsuplementu do dyplomu20; 20
Wydanie duplikatu:       a)   dyplomu ukończenia studiów       b)   suplementu do dyplomu20; 20
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą. O których mowa w art. 78 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce26

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 STUDIA WYŻSZE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI

 

 (dane w złotych)

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Opłata rekrutacyjna na studia cywilne85
Opłata rekrutacyjna na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych100
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)22
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)33
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów10
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku obcym dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów15
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów10
Powtarzanie przedmiotu na studiach prowadzonych w języku obcym dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów15
Powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich1500
Powtarzanie roku studiów na stacjonarnych studiach wyższych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich3000
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć10
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku obcym dla obywateli polskich – stawka za jedną godzinę zajęć15
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć10
Prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów prowadzonych w języku obcym dla cudzoziemców – stawka za jedną godzinę zajęć15
Wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: dyplomu ukończenia studiówsuplementu do dyplomu20; 20
Wydanie duplikatu:       a)   dyplomu ukończenia studiów       b)   suplementu do dyplomu20; 20
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą. O których mowa w art. 78 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce26

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 STUDIA WYŻSZE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI

 (dane w złotych)

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
powtarzanie roku studiów na stacjonarnych studiach wyższych*)3000
powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych*)1500
powtarzanie przedmiotu na studiach wyższych i doktoranckich – stawkę za jedną godzinę zajęć (wysokość opłaty za powtarzany przedmiot oblicza się mnożąc stawkę przez ogólną liczbę godzin powtarzanego przedmiotu określaną w planie studiów)10
powtarzanie zajęć związanych z dokończeniem studiów wyższych dla osób uprzednio skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego 800
zajęcia nieobjęte programem studiów wyższych10
wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta22
wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta33
wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów20
wydanie odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu ukończenia studiów20
wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów20
wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia studiów20
uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą26
Opłata rekrutacyjna na studia cywilne85