Dziekanat jest jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Wydzi­ału zaj­mu­jącą się obsługą stu­den­tów i wykład­ow­ców w prowadze­niu spraw orga­ni­za­cyjnych związanych z dzi­ałal­noś­cią dydak­ty­czną i pro­ce­sem orga­ni­za­cji ksz­tałce­nia. Funkcjonu­je w opar­ciu o obow­iązu­jące przepisy prawa, zabez­piecza­jąc prowadze­nie doku­men­tacji doty­czącej dzi­ałal­noś­ci Wydzi­ału, doku­men­tacji dydak­ty­cznej i prze­biegu studiów. Dziekanat odpowia­da za inicjowanie i orga­ni­za­cję uroczys­toś­ci Wydzi­ałowych oraz dzi­ałal­ność wydawniczą i pro­mocję Wydzi­ału. Współpracu­je z inny­mi jed­nos­tka­mi orga­ni­za­cyjny­mi Wydzi­ału i Akademii.

Dziekanat odpowia­da za orga­ni­za­cję studiów prowad­zonych na Wydziale oraz planowanie zajęć obję­tych pro­gramem studiów

Stacjonarne stu­dia I stop­nia (inżynier­skie)

Stacjonarne stu­dia II stop­nia (mag­is­ter­skie)

Stu­dia pody­plo­mowe

Kursy spec­jal­isty­czne

 

Sprawy stu­den­tów i osób zain­tere­sowanych załatwiane są codzi­en­nie od poniedzi­ałku do piątku w  godz­i­nach 7.30 – 15.30

 


PRACOWNICY DZIEKANATU


KIEROWNIK DZIEKANATU

ppłk mgr inż. Marek Fil­ipow­icz

tel. 261 839 474

e‑mail: marek.filipowicz@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój nr 159

 

mgr Joan­na Szerewicz-Kloske

tel. 261 839 438

e‑mail: joanna.kloske@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 155

  • Stu­dia wojskowe
  • Stu­dia I stop­nia stacjonarne – chemia
  • Kursy Wojskowe

 

mgr Ane­ta Lubieńs­ka

tel. 261 839 435

e‑mail: aneta.lubienska@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 157

  • Inżynieria mate­ri­ałowa
  • Stu­dia II stop­nia stacjonarne — inżynieria mate­ri­ałowa i chemia
  • Eras­mus Plus

 

lic. Agniesz­ka Krysik

tel. 261 839 520

e‑mail: agnieszka.krysik@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 155

  • Sekre­tarz Wydzi­ałowej Rady ds Ksz­tałce­nia
  • MOST + MOSTECH
  • koor­dy­na­tor ds. osób niepełnosprawnych

 

mgr Mar­ta Poko­rs­ka

tel. 261 839 520

e‑mail: marta.pokorska@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój 157

  • Opiekun danych osobowych

 

Planowanie zajęć

mgr inż. Iwona WYRĘBSKA

e‑mail iwona.wyrebska@wat.edu.pl