Czcionka:

Kontrast:

Rady Dyscyplin Naukowych

Rady Dyscyplin Naukowych “Inżynieria Materiałowa” oraz “Nauki Chemiczne”, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego są organami kolegialnym zrzeszającymi pracowników naukowych uczelni. Sposób powołania i rozwiązania, skład, kadencję i zadania Rad oraz wymagania, które musi spełniać członek Rady określa „Statut WAT”. Rady dbają o wysoki poziom badań naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych realizowanych w dyscyplinie naukowej “Inżynieria Materiałowa” oraz “Nauki Chemiczne”. Do kompetencji Rad dyscyplin naukowych należy w szczególności:

  • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
  • nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
  • wyrażanie zgody na przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego na wniosek przekazany przez Radę Doskonałości Naukowej;
  • przedstawianie Rektorowi WAT, kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki oraz Rady Doskonałości Naukowej;
  • opiniowanie programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz programów studiów przyporządkowanych dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa / Nauki Chemiczne;
  • wyrażanie opinii i przedkładanie propozycji Rektorowi lub dziekanowi odnośnie rozwoju wymienionych dyscyplin naukowych;
  • opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w rzeczonych dyscyplinach naukowych;
  • opiniowanie na wniosek Rektora, propozycji nadania tytułu doktora honoris causa;
  • utrzymanie lub podniesienie poziomu naukowego dyscyplin określonych przyznaną kategorią i uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego;
  • nadzór nad prawidłowym i rzetelnym wprowadzaniem danych do systemów informatycznych na potrzeby ewaluacji.
Sekretarz Rady

Sekretarzem Rady Dyscyplin Naukowych dla Inżynierii Materiałowej oraz Nauk Chemicznych jest:

dr inż. Renata PODRAZA

renata.podraza@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 148

Tel. 261 839 028

W sprawach Rady przyjmuje w poniedziałki i środy w godzinach 830 – 1330, oraz piątki w godzinach 830 – 1200

Podstawy prawne