Deklaracja dostępności

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność stro­ny inter­ne­to­wej wtc​.wat​.edu​.pl zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny inter­ne­to­wej wtc​.wat​.edu​.pl

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Stro­na inter­ne­to­wa jest zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych

Oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia: 2021-09-21

Skróty klawiaturowe

Na stro­nie wtc​.wat​.edu​.pl nie zasto­so­wa­no żad­nych spe­cjal­nych skró­tów kla­wia­tu­ro­wych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Oso­bą kon­tak­to­wą w spra­wach zwią­za­nych z dostęp­no­ścią tej stro­ny inter­ne­to­wej jest Maciej Gon­tar­czyk. W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt: e‑mail: maciej.​gontarczyk@​wat.​edu.​pl, tele­fon 261 839 594. Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, na przy­kład przez odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu, opi­sa­nie zawar­to­ści fil­mu bez audio­de­skryp­cji itp.

Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mobil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Jeże­li oso­ba żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, powin­na tak­że okre­ślić dogod­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej infor­ma­cji.

Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym wno­szą­ce­go żąda­nie, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem.

Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści cyfro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do infor­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot publicz­ny odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu do infor­ma­cji, wno­szą­cy żąda­nie moż­ne zło­żyć skar­gę w spra­wie zapew­nia­na dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mobil­nej. Po wyczer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich.

Dostępność architektoniczna

Wat nie dys­po­nu­je infor­ma­cja­mi o dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej budyn­ków