Czcionka:

Kontrast:

Opis systemu

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień

Zgodnie z przyjętą misją i strategią Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, jako nowoczesnej uczelni technicznej kształcącej na wysokim poziomie kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów cywilnych, ciągłe monitorowanie i systematyczne doskonalenie jakości kształcenia oraz upowszechnianie kultury jakości w środowisku akademickim należą do działań priorytetowych. Polityka jakości kształcenia, wynikająca z misji i strategii Akademii, jest realizowana w Akademii poprzez wyznaczanie odpowiednich celów i standardów jakości, a także poprzez wdrożenie, ciągłe monitorowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości.
Celem polityki jakości kształcenia jest w szczególności: podnoszenie świadomości społeczności akademickiej na temat znaczenia stałego doskonalenia jakości kształcenia w procesie dydaktycznym w Akademii; doskonalenie programów studiów oraz metod dydaktycznych w celu coraz lepszego przygotowania absolwentów do wymagań zmieniającego się rynku pracy i służby żołnierzy zawodowych; doskonalenie programów kształcenia doktorantów oraz metod dydaktycznych w celu zapewnienia doktorantom optymalnych warunków do prowadzenia badań naukowych, przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora oraz rozwoju naukowego; spełnienie wymagań oceny programowej i kompleksowej określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT); stymulowanie rozwoju nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, zaplecza procesu dydaktycznego; promowanie innowacyjności w procesie kształcenia; podnoszenie rangi działalności dydaktycznej oraz budowa etosu nauczyciela akademickiego; stwarzanie motywacji do podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych; zwiększanie wpływu doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych na doskonalenie Systemu jakości kształcenia w Akademii; stymulowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym m.in. z przedstawicielami pracodawców, w celu opiniowania programów studiów, w zakresie ich aktualności i zgodności z wymogami rynku pracy; doskonalenie jakości informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Akademii; promowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia procesu kształcenia, w tym zwiększenia mobilności studentów, doktorantów i pracowników Akademii oraz realizacji programów studiów i programów kształcenia w językach obcych; podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie dydaktycznym; ciągłe doskonalenie Systemu jakości kształcenia w celu zapewnienia jego skuteczności dla poprawy działania procesu dydaktycznego; promowanie w społeczności Akademii kultury jakości.
Funkcjonowanie Systemu jakości kształcenia ma charakter ciągły i systematyczny, poprzez nieprzerwane zaangażowanie w jego realizację wszystkich jednostek organizacyjnych Akademii odpowiedzialnych za proces kształcenia w WAT, ale także interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz absolwentów. Działaniem Systemu jakości kształcenia są objęci pracownicy Akademii, doktoranci, studenci oraz uczestnicy studiów podyplomowych, a także innych form kształcenia.
System jakości kształcenia ma charakter dwustopniowy i obejmuje:
1) uczelniany System jakości kształcenia – mający na celu monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii prowadzących działalność dydaktyczną na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, wymianę doświadczeń oraz inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć projakościowych wspólnych dla Akademii;
2) wydziałowe Systemy jakości kształcenia – mające na celu wdrożenie uczelnianego Sytemu jakości kształcenia na wydziałach z uwzględnieniem misji wydziału i jego specyfiki.