DYDAKTYKA

Semestr let­ni roku aka­de­mic­kie­go 2021/​22 pla­nu­je się prze­pro­wa­dzić w try­bie sta­cjo­nar­nym (zaję­cia na salach).
Infor­ma­cje o ewen­tu­al­nych zmia­nach będą zamiesz­cza­ne na stro­nach Wydzia­łów w pla­nach zajęć oraz aktu­al­no­ściach.

 

modu­ły Fizy­ka (1, 2, 3)

 

 

 

 

 

Mate­ria­ły do innych zajęć pra­cow­ni­cy IFT udo­stęp­nia­ją samo­dziel­nie gru­pom z któ­ry­mi pro­wa­dzą zaję­cia (e‑Learning WAT, e‑mail WAT, plat­for­ma Teams, …) 

.

Insty­tut Fizy­ki Tech­nicz­nej:

  • spra­wu­je opie­kę mery­to­rycz­nej nad kie­run­kiem stu­diów Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa,
  • pro­wa­dzi dydak­ty­kę z modu­łów kie­run­ko­wych i spe­cja­li­stycz­nych na kie­run­ku Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa,
  • pro­wa­dzi dydak­ty­kę z modu­łów Fizy­ka dla wszyst­kich kie­run­ków stu­diów inży­nier­skich w WAT,
  • współ­pra­cu­je w opra­co­wa­niu pro­jek­tów pla­nów stu­diów,
  • opra­co­wu­je pro­gra­my ramo­we i szcze­gó­ło­we powie­rzo­nych Insty­tu­to­wi przed­mio­tów,
  • reali­zu­je powie­rzo­ne przed­mio­ty, w tym przy­go­to­wu­je tech­nicz­nie reali­za­cję zajęć labo­ra­to­ryj­nych.