HISTORIA INSTYTUTU

Insty­tut Fizy­ki Tech­nicz­nej powsta­wał na począt­ku lat sie­dem­dzie­sią­tych w okre­sie inten­syw­ne­go pro­ce­su prze­obra­żeń nauki i tech­ni­ki. Waż­niej­sze „kamie­nie milo­we” w okre­sie jego roz­wo­ju to:

1959 zaląż­ki przy­szłe­go Insty­tu­tu Fizy­ki na nowo utwo­rzo­nym Wydzia­le Che­mii w posta­ci katedr: Fizy­ki Ogól­nej, Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki, Elek­tro­ni­ki Cia­ła Sta­łe­go, Pod­staw Mecha­ni­ki i Fizy­ki Tech­nicz­nej;

1962 powo­ła­nie z ini­cja­ty­wy gen. prof. Syl­we­stra Kali­skie­go nowe­go kie­run­ku stu­diów – fizy­ka tech­nicz­na, co spo­wo­do­wa­ło zmia­nę nazwy wydzia­łu na Wydział Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej;

1966 pod­sta­wo­we spe­cjal­no­ści kształ­ce­nia: fizy­ka i elek­tro­ni­ka cia­ła sta­łe­go, fizy­ka meta­li, fizy­ka jądro­wa, elek­tro­ni­ka kwan­to­wa, fizy­ka jądro­wa i fizy­ka pla­zmy, fizy­ka pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go oraz fizy­ka i tech­no­lo­gia cia­ła sta­łe­go;

1975 wpro­wa­dze­nie struk­tu­ry insty­tu­to­wej, powo­ła­nie Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej (IFT)

1985 opra­co­wa­nie nowych pro­gra­mów stu­diów dla kie­run­ku fizy­ka tech­nicz­na: blok przed­mio­tów elek­tro­nicz­nych z sys­te­ma­mi mikro­pro­ce­so­wy­mi, opto­elek­tro­ni­ka (fizy­ka i tech­ni­ka pod­czer­wie­ni, opto­elek­tro­ni­ka lase­ro­wa i świa­tło­wo­do­wa) oraz cie­kłe krysz­ta­ły;

1994 w ramach restruk­tu­ry­za­cji WAT z połą­cze­nia Wydzia­łu Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej oraz Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji powsta­je Wydział Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej;
2003 rekon­wer­sja IFT z insty­tu­tu woj­sko­we­go na insty­tut cywil­ny, pierw­szy nabór stu­den­tów cywil­nych na kie­ru­nek fizy­ki kom­pu­te­ro­wej;
2005 w ramach restruk­tu­ry­za­cji WAT z podzia­łu Wydzia­łu Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej powsta­je Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii w skład któ­re­go w cało­ści wcho­dzi IFT

2006 pierw­szy nabór stu­den­tów cywil­nych na kie­ru­nek inży­nie­rii mate­ria­ło­wej za któ­ry odpo­wia­da IFT

 

W cza­sie dzia­łal­no­ści Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej zespo­ła­mi nauko­wo-badaw­czy­mi kie­ro­wa­li mię­dzy inny­mi:

 • doc. F. Borow­ski
 • prof. J. Kape­lew­ski
 • prof. A. Rogal­ski
 • doc. M. Buda
 • prof. S. Kło­so­wicz
 • prof. L. Solarz
 • prof. E. Danic­ki
 • prof. T. Łuka­sze­wicz
 • prof. M. Szu­sta­kow­ski
 • prof. M. Demia­niuk
 • prof. M.J. Mała­chow­ski
 • prof. E. Wło­dar­czyk
 • dr hab. J. Fili­piak
 • prof. J. Pio­trow­ski
 • dr hab. J. Zie­liń­ski
 • prof. E. Igras
 • prof. Z. Raszew­ski
 • prof. J. Żmi­ja
 • prof. L.R. Jaro­sze­wicz

Prof. A. Rogal­ski, czło­nek rze­czy­wi­sty PAN, jest lau­re­atem Nagro­dy Fun­da­cji na Rzecz Nauki Pol­skiej w dzie­dzi­nie nauk tech­nicz­nych w 1997 roku.

Prof. J. Żmi­ja został uho­no­ro­wa­ny tytu­łem Dok­to­ra Hono­ris Cau­sa Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej.

 

Pra­ca­mi Insty­tu­tu kie­ro­wa­li kolej­no:

 • 1975 – 1980 prof. Lech Solarz
 • 1981 – 1983 dr Wło­dzi­mierz Przy­byl­ski
 • 1983 – 1987 prof. Mie­czy­sław Demia­niuk
 • 1988 – 2002 prof. Anto­ni Rogal­ski
 • 2002 – 2005 prof. Leszek R. Jaro­sze­wicz
 • 2005 – 2008 prof. Jaro­sław Rut­kow­ski
 • 2008 – 2020 prof. Leszek R. Jaro­sze­wicz