Czcionka:

Kontrast:

Instytut Chemii

Probówki

Instytut Chemii jest etatową jednostką organizacyjną Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, powołaną do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz kształcenia młodych kadr Wojska Polskiego. Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku studiów chemia zakłada przygotowanie na studiach pierwszego stopnia kadr inżynierskich na potrzeby gospodarki narodowej (specjalistów chemii w zakresie materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego lub materiałów wybuchowych i pirotechniki), na studiach drugiego stopnia – młodej kadry naukowej dla Szkoły Doktorskiej WAT oraz zespołów badawczych (pracowników naukowo-badawczych, inżynierów naukowo-technicznych, pracowników firm projektowych i wdrożeniowych specjalizujących się w zagadnieniach materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego lub materiałów wybuchowych i pirotechniki) oraz na jednolitych studiach magisterskich kadr inżynierskich na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – specjalistów obrony przed bronią masowego rażenia w zakresie ochrony przed skażeniami. 

Do realizacji tych zadań powołane są następujące zakłady:

 • Zakład Chemii
 • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
Obszary działalności naukowej
 • Chemia i technologia ciekłych kryształów; zastosowania ciekłych kryształów. 
 • Metody syntezy związków ciekłokrystalicznych. 
 • Chemia materiałów nanoporowatych. 
 • Fizykochemia zjawisk powierzchniowych. 
 • Chemia i technologia materiałów wybuchowych. 
 • Chemia procesów spalania i detonacji. 
 • Fizyka wybuchu. 
 • Monitoring i analiza skażeń środowiska. 
 • Ochrona przed skażeniami. 
 • Dozymetria i ochrona radiologiczna. 
Zakres działalności naukowo-badawczej
 • Projektowanie i prowadzenie syntez oraz analiza nowych związków organicznych do zastosowań w fotonice (szczególnie posiadających właściwości ciekłokrystaliczne). 
 • Komponowanie nowych mieszanin ciekłokrystalicznych dla różnych efektów elektro-optycznych, charakteryzacja ich właściwości fizykochemicznych. 
 • Synteza i badanie właściwości uporządkowanych nanoporowatych materiałów krzemionkowych, węglowych i sieci metaloorganicznych. 
 • Synteza i badanie fizykochemicznych właściwości nanostruktur krzemionkowo-metalicznych i węglowo-metalicznych. 
 • Oznaczanie śladowych i ultraśladowych zawartości pierwiastków w różnego rodzaju próbkach naturalnych; analiza specjacyjna próbek środowiskowych. 
 • Synteza związków wybuchowych i komponowanie materiałów wybuchowych (MW), mieszanin pirotechnicznych (MP) oraz teoretyczne i eksperymentalne badania właściwości chemicznych i fizycznych MW i MP. 
 • Badanie wybuchu i detonacji oraz oddziaływania wybuchu na różne ośrodki – prognozowanie skutków wybuchu. 
 • Synteza materiałów supertwardych oraz nanostrukturalnych materiałów węglowych i ceramicznych w procesie spalania i detonacji. 
 • Nowe technologie wykrywania skażeń chemicznych i przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, biologicznym i radiologicznym (CBRN). 
 • Metody chromatograficzne i spektralne ukierunkowane na ochronę przed skażeniami i ochronę środowiska. 
 • Automatyczne układy i źródła do generowania wzorcowych mieszanin gazowych zawierających pary materiałów niebezpiecznych. 
 • Opracowanie nowych metod unieszkodliwiania substancji toksycznych, szczególnie z zastosowaniem zasad zielonej chemii oraz zaawansowanych technologii utleniania.