Insty­tut Chemii jest eta­tową jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii Wojskowej Akademii Tech­nicznej, powołaną do prowadzenia dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­czno-wychowaw­czej, naukowo-badaw­czej oraz ksz­tałce­nia kadr na poziomie inżynier­skim i mag­is­ter­skim w spec­jal­noś­ci­ach: ekolo­gia i mon­i­tor­ing środowiska, mate­ri­ały wybu­chowe i pirotech­ni­ka oraz mate­ri­ały niebez­pieczne i ratown­ict­wo chemiczne, a także ksz­tałce­nia kadr na poziomie dok­torskim w dziedzinie nauk chemicznych (w dyscy­plin­ie chemia) oraz dziedzinie nauk tech­nicznych (w dyscy­plin­ie inżynieria mate­ri­ałowa).

Do real­iza­cji tych zadań powołane są następu­jące zakłady:

 • Zakład Chemii
 • Zakład Mate­ri­ałów Wybu­chowych
 • Zakład Radiometrii i Mon­i­toringu Skażeń
 • Chemia i tech­nolo­gia ciekłych krysz­tałów; zas­tosowa­nia ciekłych krysz­tałów.
 • Metody syn­tezy związków ciekłokrys­tal­icznych.
 • Chemia nano­ma­te­ri­ałów.
 • Fizyko­chemia zjawisk powierzch­niowych.
 • Chemia i tech­nolo­gia mate­ri­ałów wybu­chowych.
 • Chemia pro­cesów spala­nia i det­onacji.
 • Fizy­ka wybuchu.
 • Inżynieria mate­ri­ałowa.
 • Mon­i­tor­ing i anal­iza skażeń środowiska.
 • Ochrona przed skaże­ni­a­mi.
 • Dozyme­tria i ochrona radi­o­log­icz­na.
 • pro­jek­towanie i prowadze­nie syn­tez oraz anal­iza nowych związków organ­icznych do zas­tosowań w foton­ice (szczegól­nie posi­ada­ją­cych właś­ci­woś­ci ciekłokrys­tal­iczne),
 • kom­ponowanie nowych mieszanin ciekłokrys­tal­icznych dla różnych efek­tów elek­troop­ty­czny­chcharak­teryza­c­ja ich właś­ci­woś­ci fizyko­chemicznych,
 • syn­teza i badanie właś­ci­woś­ci uporząd­kowanych nanoporowatych mate­ri­ałów krzemionkowych i węglowych,
 • syn­teza i badanie fizyko­chemicznych właś­ci­woś­ci nanos­truk­tur krzemionkowo-met­al­icznych i węglowo-met­al­icznych,
 • oznaczanie ślad­owych i ultra­ślad­owych zawartoś­ci pier­wiastków w różnego rodza­ju próbkach nat­u­ral­nych; anal­iza spec­ja­cyj­na próbek środowiskowych,
 • syn­teza związków wybu­chowych i kom­ponowanie mate­ri­ałów wybu­chowych (MW)mieszanin pirotech­nicznych (MP) oraz teo­re­ty­czne i ekspery­men­talne bada­nia właś­ci­woś­ci chemicznych i fizy­cznych MW i MP,
 • badanie wybuchu i det­onacji oraz odd­zi­ały­wa­nia wybuchu na różne ośrod­ki – prog­no­zowanie skutków wybuchu,
 • syn­teza mate­ri­ałów supert­wardych oraz nanos­truk­tu­ral­nych mate­ri­ałów węglowychce­ram­icznych w pro­ce­sie spala­nia i det­onacji,
 • nowe tech­nolo­gie wykry­wa­nia skażeń chemicznych i prze­ci­wdzi­ałanie zagroże­niom chemicznym, bio­log­icznym i radi­o­log­icznym (CBRN),
 • metody chro­matograficzne i spek­tralne ukierunk­owane na ochronę przed skaże­ni­amiochronę środowiska,
 • automaty­czne układy i źródła do gen­erowa­nia wzor­cowych mieszanin gazowych zaw­ier­a­ją­cych pary mate­ri­ałów niebez­piecznych,
 • opra­cow­anie nowych metod unieszkodli­wia­nia sub­stancji toksy­cznych, szczegól­nie z zas­tosowaniem zasad zielonej chemii oraz zaawan­sowanych tech­nologii utle­ni­a­nia.
 • prowadze­nie studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych I i II stop­nia na kierunku chemia w spec­jal­noś­ci­ach: ekolo­gia i mon­i­tor­ing środowiska (II), mate­ri­ały wybu­chowepirotech­ni­ka oraz mate­ri­ały niebez­pieczne i ratown­ict­wo chemiczne, a także ksz­tałce­nie kadr na poziomie dok­torskim w dziedzinie nauk chemicznych (w dyscy­plin­ie chemia) oraz dziedzinie nauk tech­nicznych (w dyscy­plin­ie inżynieria mate­ri­ałowa),
 • współudzi­ał w opra­cow­a­niu pro­jek­tów mod­elu i planów studiów stacjonarnych, nies­tacjonarnych, pody­plo­mowych i dok­toranc­kich,
 • opra­cowywanie pro­gramów ramowych i szczegółowych oraz real­iza­c­ja przed­miotów chemicznych na Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii, Wydziale Inżynierii Lądowe­j­Ge­o­dezji, Wydziale Mechan­icznym oraz Wydziale Mecha­tron­i­ki i Lot­nict­wa. Przy­go­towanie tech­niczne i prowadze­nie zajęć lab­o­ra­to­ryjnych z tych przed­miotów.