Czcionka:

Kontrast:

Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ
mjr dr inż. Michał Grabka

tel. +48 261-837-633
Budynek 55, pok. 15
e-mail: michal.grabka@wat.edu.pl

Działalność badawcza Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń koncentruje się wokół trzech zasadniczych obszarów:

Analizy chemiczne bojowych środków trujących (BST) i zanieczyszczeń środowiska za pomocą technik chromatograficznych
Zainteresowania naukowe w tym obszarze dotyczą analizy próbek środowiskowych pod kątem detekcji BST, materiałów wybuchowych i innych substancji niebezpiecznych. Analizy te prowadzone są z wykorzystaniem szerokiego spektrum chromatograficznych technik połączonych. Na uwagę zasługuje fakt posiadania na terenie Zakładu magazynu substancji wysokotoksycznych, w którym przechowywane są wzorce BST i innych substancji ujętych w wykazach Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (ang. Chemical Weapons Convention-CWC).

Techniki detekcji „on-site” BST i innych substancji niebezpiecznych
W ramach tego obszaru prace badawcze skupiają się na następujących zagadnieniach:

  • detekcja BST i innych substancji niebezpiecznych za pomocą spektrometrii ruchliwości jonów (ang. ion mobility spectrometry-IMS) oraz innych technik jonizacyjnych
    W Zakładzie prowadzone są badaniach procesów jonizacyjnych oraz optymalizacja parametrów pracy i konstrukcji spektrometrów IMS, DMS (ang. differential ion mobility spectrometry), ECD (ang. electron capture detector) i innych. Metody te są powszechnie stosowane w przenośnych urządzeniach przeznaczonych do prowadzenia analiz w warunkach polowych (ang. „on-site”). Ważnym obszarem zastosowań metod jonizacyjnych jest detekcja materiałów niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych i związków chemicznych o wysokiej toksyczności.
  • selektywne materiały sorpcyjne do zastosowań czujnikowych
    W Zakładzie prowadzone są badania nad selektywnymi materiałami sorpcyjnymi możliwymi do zastosowania w czujnikach gazu i cieczy. Materiały te wykorzystywane są jako pokrycia czujnikowe szeregu przetworników z fala akustyczną takich jak rezonatory z akustyczną falą powierzchniową typu Rayleigh-a, typu Love-a czy mikrowagi kwarcowe. Badania prowadzone w Zakładzie skupiają się na wytwarzaniu nowych, selektywnych względem BST materiałów oraz ich testowaniu z wykorzystaniem przetworników z falą akustyczną.

Radiometria i monitoring radiacyjny

Badania prowadzone w pracowniach izotopowych koncentrują się na opracowywaniu nowych materiałów do likwidacji skażeń promieniotwórczych oraz na analizie próbek środowiskowych pod kątem zawartości izotopów promieniotwórczych. Ponadto laboratoria te stanowią zaplecze do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów takich jak: chemia jądrowa, fizyka jądrowa czy materiały promieniotwórcze.