Czcionka:

Kontrast:

Laboratoria

LABORATORIUM SYNTEZY I BADANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Laboratorium prowadzi następujące badania: 

 • synteza i badanie nowych związków wybuchowych o szczególnych właściwościach, na przykład związków podatnych na pobudzenie promieniowaniem laserowym (związki kompleksowe), materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne (HNIW, NTO, FOX‑7, TEX, TNAZ); 
 • badanie technologii materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych i środków dymotwórczych, w tym wytwarzanie nowoczesnych form użytkowych wojskowych i przemysłowych materiałów wybuchowych (np. termobaryczne i nanostrukturalne materiały wybuchowe, materiały wybuchowe typu PBX, zawiesinowe i emulsyjne materiały wybuchowe itp.); 
 • spaleniowa i detonacyjna synteza materiałów supertwardych i cermetalicznych oraz nanostrukturalnych materiałów węglowych i ceramicznych; 
 • detekcja i identyfikacja materiałów wybuchowych w próbkach środowiskowych oraz analiza produktów ich przemian w środowisku, monitorowanie syntezy materiałów wysokoenergetycznych i badanie ich trwałości. 

Laboratorium dysponuje następującym wyposażeniem: 

 • sala laboratoryjna przystosowana do prowadzenia syntezy materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
 • aparatura do identyfikacji i badania właściwości termicznych substancji: analizator termiczny Labsys TG-DTA/DSC firmy Setaram, analizator termiczny STA 449 F5 Jupiter sprzężony ze spektrometrem masowym QMS 403 Aëolos Quadro firmy Netzsch, automatyczny analizator adsorpcyjny Autosorb iQ firmy Anton Paar, analizator elementarny varioEl Cube firmy Elementar,
 • różnicowy kalorymetr reakcyjny (DRC Evolution, firma SETARAM) do pomiaru efektów cieplnych reakcji,
 • aparatura do badania wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce mechaniczne (aparat Petersa i kafar Kasta),
 • zestawy kalorymetryczne do pomiaru ciepła spalania i detonacji,
 • spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 500 MHz (firma: Bruker, model Avance III) do identyfikacji związków chemicznych,

Oferta:

Laboratorium oferuje współpracę z w zakresie syntezy nowych związków wybuchowych, wykonania badań polegających na wyznaczaniu efektów cieplnych towarzyszących syntezie, określania właściwości termicznych i wrażliwości materiałów wybuchowych oraz identyfikacji związków. 


LABORATORIUM REJESTRACJI PROCESÓW DYNAMICZNYCH 

Laboratorium prowadzi następujące badania: 

 • eksperymentalne badanie zjawisk wybuchowych oraz propagacji fal uderzeniowych w ośrodkach ciągłych, a w szczególności projektowanie i wdrażanie metodyk badania parametrów detonacyjnych i energetycznych materiałów wybuchowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiaru szybkozmiennych procesów (rentgenografia impulsowa, ultraszybka kamera optyczna)  
 • komputerowa symulacja zjawisk detonacji i oddziaływanie produktów wybuchu na otoczenie,  
 • kompleksowa charakterystyka właściwości detonacyjnych materiałów wybuchowych (prędkość, ciśnienie i energia detonacji, zdolności kruszące i miotające, charakterystyki fal podmuchowych, równania stanu produktów detonacji), 
 • zastosowanie energii wybuchu w inżynierii materiałowej i procesach technologicznych; 
 • analiza zjawisk kumulacji i wybuchowego formowania penetratorów oraz ich oddziaływania na pancerze pasywne i reaktywne;

Laboratorium dysponuje następującym wyposażeniem:

 • zestaw do rentgenografii impulsowej SCANDI-FLASH XR-450,
 • ultraszybka kamera UHSi 12/24, 200 milionów fps. Producent Invisible Vision Ltd 
 • spektrometr USB2000+ VIS-NIR do rejestracji widma promieniowania obłoku produktów wybuchu
 • stalowa komora wybuchowa (150 dm3) do badania wybuchu w zamkniętej przestrzeni,
 • betonowe bunkry do prowadzenia prac strzałowych

Oferta:

Laboratorium oferuje wykonanie kompleksowego badania charakterystyk detonacyjnych materiałów wybuchowych, oferuje wykonanie testów do wyznaczenia wrażliwości materiałów wybuchowych na falę uderzeniową, strumień kumulacyjny, przebicie pociskiem i szybkie ogrzewanie, badanie charakterystyk fal podmuchowych, badanie i rejestrację reakcji pancerzy aktywnych i pasywnych na uderzenie różnych penetratorów (strumień kumulacyjny, pocisk, odłamek), wybuchowe spiekanie proszków.