STUDIA PODYPLOMOWE


Zgod­nie z decyzją JM Rek­to­ra – Komen­dan­ta Wojskowej Akademii Tech­nicznej Nr 324/RKR/2020 z dnia 29 wrześ­nia 2020 r.  w Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii      z dniem 20 listopa­da  2020r uru­chomione zostaną stu­dia pody­plo­mowe „Mate­ri­ały Niebez­pieczne i Ratown­ict­wo Chemiczne”. Zakończe­nie studiów wraz z wręcze­niem  świadectw ukończenia studiów planowane jest do dnia 30 wrześ­nia 2021 r.

Stu­dia są prowad­zone w try­bie nies­tacjonarnym.

Koszt studiów wynosi 6 500 zł. Stu­dia trwa­ją 2 semes­try  i będą prowad­zone od piątku do niedzieli w wyz­nac­zonych ter­mi­nach w każdym semes­trze.

Stu­dia te są for­mą ksz­tałce­nia umożli­wia­jącą uzyskanie kwal­i­fikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 Pol­skiej Ramy Kwal­i­fika­cyjnej (PRK) określonych w ustaw­ie.

Słuchaczem w/w studiów pody­plo­mowych, może zostać: żołnierz lub pra­cown­ik resor­tu obrony nar­o­dowej, oso­by skierowane na stu­dia pody­plo­mowe przez pod­miot zewnętrzny lub inna oso­ba.

Na stu­dia pody­plo­mowe może być przyję­ta oso­ba posi­ada­ją­ca dyplom ukończenia studiów.

Zain­tere­sowani mogą składać następu­jące doku­men­ty:

  1. Wniosek o przyję­cie na stu­dia pody­plo­mowe,
  2. Wypełnioną anki­etę osobową,
  3. Wypełnie­nie klauzuli RODO,
  4. Złoże­nie kopii dyplo­mu ukończenia studiów – ory­gi­nał lub odpis do wglą­du, celem poświad­czenia kopii,
  5. Wniesie­nie opłaty za stu­dia pody­plo­mowych w wysokoś­ci 6500 zł,
  6. 1 zdję­cie legi­t­y­ma­cyjne,
  7. Zdję­cie w formie elek­tron­icznej.

Wnios­ki moż­na składać w Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii WAT, bud. 100, pok. Nr 155, 157.

Adres: Wojskowa Akademia Tech­nicz­na, ul. gen. Syl­wes­tra Kaliskiego 2,

00 – 908 Warsza­wa.

Warunk­iem otrzy­ma­nia świadect­wa ukończenia studiów pody­plo­mowych jest zdanie egza­minu koń­cowego oraz ure­g­u­lowanie przez słuchacza wszys­t­kich zobow­iązań wobec WAT.

Tel. 261 839 435,       261 839 438       261 839 520,

PLIKI DO POBRANIA: