Czcionka:

Kontrast:

Studia Podyplomowe

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień

Trzecia edycja Studiów Podyplomowych WTC WAT
„Materiały Niebezpieczne i Ratownictwo Chemiczne”

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODWYŻSZENIEM KWALIFIKACJI, a w SZCZEGÓLNOŚCI ZARZĄDZAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWEM CHEMICZNYM, BIOLOGICZNYM, RADIACYJNYM, JĄDROWYM i OGÓLNYM

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

„MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I RATOWNICTWO CHEMICZNE”

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się co najmniej wykształceniem wyższym, w szczególności w zakresie nauk chemicznych, fizycznych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, nauk o bezpieczeństwie i podobnych lub dużym doświadczeniem zawodowych w tematyce studiów.
(licencjat, inżynier, magister);

Studia odbędą się w okresie od 02. października 2023 r. do 22. września 2024 r.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe winien się zarejestrować
w Internetowym Rejestrze Kandydatów (IRK) WAT
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-podyplomowe/
oraz wypełnić ankietę i dołączyć ją w formie pliku PDF do zgłoszenia w  systemie IRK WAT

 Wszelkich informacji o studiach udziela:
kierownik Studiów Podyplomowych:   prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe,
tel. 261-83-93-63
,      email: slawomir.neffe@wat.edu.pl

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe może także złożyć niżej wymienione dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Studiów Podyplomowych:

 • wniosek o przyjęcie na niestacjonarne Studia Podyplomowe;
 • uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na teren WAT na płycie CD w formacie jpg, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5×3 cm, 375×300 pikseli;
 • klauzulę informacyjną w związku z RODO;
 • klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku RODO.

Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z obowiązującym „Regulaminem studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.

Kwalifikację na studia podyplomowe przeprowadzi, powołana przez Dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT, komisja w terminie do 22. września 2023 r.

Kryteriami kwalifikacji są: spełnienie wymagań formalnych oraz kolejność zgłoszeń kandydatów na studia.

Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie Studiów Podyplomowych wynosi 15. Maksymalna liczba uczestników wynosi 25.

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni następnego dnia roboczego po zakończeniu rekrutacji.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • osób funkcyjnych oraz pracowników zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe na różnych szczeblach: instytucje państwowe, samorządowe, uczelnie, spółki skarbu państwa i firmy prywatne;
 • żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo chemiczne, biologiczne, radiacyjne i wybuchowe;
 • menadżerów oraz specjalistów realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa ogólnego i chemicznego, OPBMR/CBRN;
 • nauczycieli oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, OPBMR/CBRNE i zarządzania zagrożeniami.

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych jest merytoryczneprzygotowanie uczestników do zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zakresie materiałów niebezpiecznych, substancji toksycznych, promieniotwórczych i szeroko rozumianego ratownictwa chemicznego oraz zagrożeń OPBMR/CBRNE. Środkiem do realizacji tego celu jest dostarczenie i utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

 • zagrożeń biologicznych, w tym spowodowanych naturalnym lub sztucznie wywołanym rozprzestrzenianiem się pandemii;
 • zagrożeń radiacyjnych, w tym spowodowanych użyciem broni jądrowej lub awariami jądrowymi;
 • zagrożeń wybuchowych oraz pożarowych spowodowanych użyciem materiałów wybuchowych i paliw.

 Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty w kwocie 4500 PLN za jeden semestr, w terminie siedmiu dni od podpisania umowy (pierwsza rata) i rozpoczęciem semestru zimowego oraz 7 dni przed rozpoczęciem semestru letniego. Opłatę należy wpłacać na indywidualne konto bankowe uczestnika studiów wygenerowane przez IRK lub USOS. Opłata za dwa semestry wynosi 9000 zł, płatne w dwóch równych częściach.

Zakres przedmiotowy studiów podyplomowych
Materiały Niebezpieczne i Ratownictwo Chemiczne

 1. Substancje trujące i materiały niebezpieczne. Bezpieczeństwo chemiczne.
 2. Zagrożenia ekologiczne i monitoring środowiska.
 3. Toksykologia środowiska.
 4. Rozpoznanie i instrumentalna analiza skażeń.
 5. Sensory chemiczne i mobilne przyrządy rozpoznania skażeń.
 6. Współczesne ratownictwo chemiczno-ekologiczne.
 7. Współczesne zagrożenia biologiczne.
 8. Materiały promieniotwórcze i ochrona radiologiczna.
 9. Radiometria i dozymetria, bezpieczeństwo jądrowe.
 10. Materiały wysokoenergetyczne.
 11. Prognozowanie skutków wybuchu.
 12. Współczesne ratownictwo medyczne.
 13. Ochrona przed skażeniami i likwidacja skażeń.
 14. Współczesne zagrożenia asymetryczne. Terroryzm chemiczny, radiacyjny i biologiczny.
 15. Praca końcowa.

Zajęcia na studiach podyplomowych będą realizowane w trybie stacjonarnym na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczelnia nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia w czasie studiów.

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 18 godzin zajęć na każdym zjeździe.

Harmonogram Studiów Podyplomowych MNiRCh

Semestr ISemestr II
20-28.10.2023 r.
Zawieranie umów przez Słuchaczy
 
21.10.2023 r.,
spotkanie organizacyjne z Kierownikiem Studiów Podyplomowych
09-10.03.2024 r.;   8 ZJAZD (sem. 2)
21-22.10.2023 r.; 1 ZJAZD (sem. 1)23-24.03.2024 r.;   9 ZJAZD (sem. 2)
28-29.10.2023 r.; 2 ZJAZD (sem. 1)13-14.04.2024 r.;  10 ZJAZD (sem. 2)
18-19.11.2023 r.; 3 ZJAZD (sem. 1)27-28.04.2024 r.;  11 ZJAZD (sem. 2)
2-3.12.2023 r.;     4 ZJAZD (sem. 1)11-12.05.2024 r.;  12 ZJAZD (sem. 2)
16-17.12.2023 r.  5 ZJAZD (sem. 1)25-26.05.2024 r.;  13 ZJAZD (sem. 2)
13-14.01.2024 r.  6 ZJAZD (sem. 1)15-16.06.2024 r. Letnia sesja egzaminacyjna
(zamknięcie USOS 21.06.2024 r.)
27-28.01.2024 r.  7 ZJAZD (sem. 1)29-30.06.2024 r. Egzaminy końcowe
    (I termin).
10-11.02.2024 r. Zimowa sesja egzaminacyjna
(zamknięcie USOS 16.02.2024 r.)
07-08.09.2024 r. Letnia sesja poprawkowa
(zamknięcie USOS 20.09.2024 r.)
17-18.02.2024 r. Zimowa sesja poprawkowa
(zamknięcie USOS 24.02.2024 r.)
21-22.09.2024 r. Egzaminy końcowe
    (II termin).

Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z „Regulaminem studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”, który został uchwalony przez Senat Wojskowej Akademii Technicznej, uchwałą nr 127/WAT/2023 z dnia 28 września 2023 r.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych uczestnik uzyskuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Adres do korespondencji:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Chemii
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.
Z dopiskiem “MNiRChem-2023”,