KOŁA NAUKOWE


 

Koło prowadzi zada­nia związane z innowa­cyjny­mi pro­jek­ta­mi, taki­mi jak zapro­jek­towanie i wyt­worze­nie uni­w­er­sal­nego sys­te­mu syg­nal­iza­cji pirotech­nicznej, pirotech­nicznych wyrobów wid­owiskowych o obniżonym poziomie hała­su czy opra­cow­anie składu mieszaniny pirotech­nicznej ognia niebieskiego o wysokim nasyce­niu bar­wy. Pon­ad­to Koło sku­pia się na bada­ni­ach w zakre­sie paliw raki­etowych, zarówno hybry­dowych, jak i stałych. Koło Naukowe Chemików we współpra­cy z Kołem Naukowym Optoelek­tron­ików oraz z Pol­skim Towarzys­t­wem Raki­etowym (zespół MUTANT) rozwi­ja prężnie dziedz­inę raki­etową na Wojskowej Akademii Tech­nicznej.

Opiekunem orga­ni­za­cji jest dr Aga­ta Oszczak-Now­ińs­ka – agata.oszczak@wat.edu.pl

Więcej infor­ma­cji

Koło zaj­mu­je się pop­u­laryza­cją fizy­ki wśród stu­den­tów i uczniów szkół, pro­mu­je Akademię na tar­gach, piknikach naukowych oraz dni­ach otwartych. Poma­ga posz­erzać wiedzę i doskon­al­ić umiejęt­noś­ci oraz rozwój naukowy stu­den­tów.

Opiekunem orga­ni­za­cji jest dr inż. Anna Tere­sa Kurzych – anna.kurzych@wat.edu.pl

Więcej infor­ma­cji

Koło zrzesza wszys­t­kich zain­tere­sowanych tem­atyką doboru mate­ri­ałów, tech­nologii druku 3D, anodowego nanoszenia tlenków, spieka­nia mate­ri­ałów oraz wiedzą z zakre­su mate­ri­ałoz­naw­st­wa i mier­nict­wa. Zapew­ni­amy członkom Koła możli­woś­ci posz­erza­nia wiedzy w zakre­sie inżynierii mate­ri­ałowej i tech­nologii wyt­warza­nia, zarówno pod wzglę­dem teo­re­ty­cznym, jak i prak­ty­cznym. Celem Koła jest rozbudzanie zain­tere­sowań stu­den­tów pracą naukowo-badaw­czą, zarówno teo­re­ty­czną, jak i lab­o­ra­to­ryjną oraz pub­likowanie wyników prac włas­nych w kra­ju i za granicą. Jako Koło uczest­niczymy akty­wnie w życiu macierzys­tego wydzi­ału real­izu­jąc pro­jek­ty naukowe w Insty­tu­cie Inżynierii Mate­ri­ałowej ze współpracą z kadrą naukową Wydzi­ału.

Opiekunem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Mag­da Łaz­ińs­ka – magdalena.lazinska@wat.edu.pl

Więcej infor­ma­cji

Koło zapew­nia członkom możli­woś­ci posz­erza­nia wiedzy w zakre­sie inżynierii mate­ri­ałowej, tech­nologii wyt­warza­nia, ener­gety­ki wodor­owej  i pro­jek­towa­nia. Jego celem jest wspólne tworze­nie ciekawych pro­jek­tów, które angażu­ją wiele dziedzin nau­ki wyko­rzys­tu­jąc przy tym najnowsze tech­nolo­gie.

Opiekunem orga­ni­za­cji jest dr inż. Marek Polańs­ki – marek.polanski@wat.edu.pl

Więcej infor­ma­cji