Czcionka:

Kontrast:

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

Wydziałowa Rada do spraw kształcenia Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im.  Jarosława Dąbrowskiego jest ciałem opiniodawczo – doradczym Dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii w sprawach kształcenia i w sprawach studenckich.
W skład Rady wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele wydziałowego samorządu studentów, kierownik dziekanatu oraz inne osoby wskazane przez Dziekana.
 Szczegółowe kompetencje Rady oraz zasady jej pracy określa regulamin Rady nadany przez Dziekana WTC.

Skład Rady
 • Przewodniczący – dr inż. Zbigniew ZARAŃSKI, prof. WAT – Prodziekan ds. kształcenia i studenckich
 • Z-ca Przewodniczącego – dr hab. Krzysztof KUŚMIEREK, prof. WAT – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 
 • płk dr Piotr WACHNA – Z-ca Dziekana ds. Wojskowych
 • prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI – Dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej
 • ppłk dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI – z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej
 • dr hab. inż. Magdalena URBAŃSKA, prof. WAT – z-ca Dyrektora Instytutu Chemii
 • dr Urszula CHODOROW – z-ca Dyrektora Instytutu Fizyki Technicznej
 • dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, prof. WAT – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Fizyki Technicznej
 • płk dr hab. inż. Przemysław KULA, prof. WAT – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Chemii
 • ppłk dr inż. Paweł JÓŹWIK – przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Inżynierii Materiałowej
 • dr inż. Dorota WĘGŁOWSKA – Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Akademickiej
 • ppłk mgr inż. Marek FILIPOWICZ – Kierownik Dziekanatu
 • Aleksandra MERCHEL – przewodnicząca Rady Samorządu WTC, przedstawicielka studentów kierunku studiów “inżynieria materiałowa”
 • pchor. Bogumiła PRZYBYŁA – przedstawicielka studentów jednolitych studiów magisterskich„wojskowych”
 • Magdalena BADURSKA – przedstawicielka studentów kierunku studiów “chemia”
 • lic. Agnieszka KRYSIK – Sekretarz
Terminarz

PLAN POSIEDZEŃ

Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Wydziału Nowych Technologii i Chemii

w roku akademickim 2023/2024

Termin i miejsce posiedzeniaRamowy porządek obrad
12 października 2023r. godz. 8:30 sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
9 listopada 2023 r. godz. 8:30 sala 165, bud 100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Podsumowanie wyników opiniowania nauczycieli przez uczestników procesu
dydaktycznego (Proces 6.3 SZJK)
Przedstawienie wniosków z opiniowania jakości studiów przez absolwentów
(Proces 6.4 SZJK)
Informacja o działalności studenckiej
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
14 grudnia 2023 r. godz. 8:30 sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Informacja na temat efektywności działania wydziału na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia (Proces 2.1 SZJK)
Ocena efektywności zaliczania kolejnych etapów studiów (Proces 7.1 SZJK)
Przedstawienie wniosków z oceny przebiegu procesu dydaktycznego
(Proces 7.2 SZJK)
Przedstawienie wniosków z analizy i oceny procesów walidacji efektów uczenia się (Proces 7.3 SZJK)
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
11 stycznia 2024 r. godz. 8:30 sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Wyrażenie opinii o limitach przyjęć kandydatów na studia do WTC rozpoczynających się w październiku 2024 roku i w lutym 2025 roku
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
8 lutego 2024 r. godz. 8:30- sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
14 marca 2024 r. godz. 8:30 sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Ocena efektywności zaliczania kolejnych etapów studiów (Proces 7.1 SZJK)
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi
sprawami)
11 kwietnia 2024 r. godz. 8:30 sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Wyrażenie opinii o projektach nowych Programów studiów (Proces 4.1 SJK)
Wyrażenie opinii o normach i normatywach procesu dydaktycznego
(Proces 5.1 SZJK)
Wyrażenie opinii o wnioskach o wyróżnienie tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT”
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
9 maja 2024 r. godz. 8:30 sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
13 czerwca 2024 r. godz. 8:30 sala 165, bud.100Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
12 września 2024 r. godz. 8:30 sala 165, bud.100        Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Przyjęcie porządku obrad
Podjęcie stanowiska w sprawie planu posiedzeń Rady w roku akademickim. 2024/2025
Przedstawienie wniosków z oceny warunków realizacji procesu dydaktycznego (Proces 8.1 SZJK)
Przedstawienie wyników hospitacji zajęć (Proces 6.1 SZJK)
Przedstawienie wniosków z oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli akademickich (Proces 9.1 SZJK)
Inne przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
Podsumowanie wyników opiniowania pracy Dziekanatu (proces 6.7 SZJK)
Dokumentacje z posiedzenia Rady
Akty Prawne
Zespoły Rady

Zapraszamy do zakładki “Jakość Kształcenia” -> Kliknij tutaj