Czcionka:

Kontrast:

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

Wydziałowa Rada do spraw kształcenia Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im.  Jarosława Dąbrowskiego jest ciałem opiniodawczo – doradczym Dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii w sprawach kształcenia i w sprawach studenckich.
W skład Rady wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele wydziałowego samorządu studentów, kierownik dziekanatu oraz inne osoby wskazane przez Dziekana.
 Szczegółowe kompetencje Rady oraz zasady jej pracy określa regulamin Rady nadany przez Dziekana WTC.

 • Przewodniczący - dr inż. Zbigniew ZARAŃSKI, profesor uczelni - Prodziekan ds. kształcenia i studenckich
 • Z-ca Przewodniczącego - dr hab. Krzysztof KUŚMIEREK, profesor uczelni - Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 
 • płk dr Piotr WACHNA - Z-ca Dziekana ds. Wojskowych
 • prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI - Dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej
 • ppłk dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI - z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej
 • dr hab. inż. Magdalena URBAŃSKA - z-ca Dyrektora Instytutu Chemii
 • dr Urszula CHODOROW - z-ca Dyrektora Instytutu Fizyki Technicznej
 • dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, profesor uczelni - przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Fizyki Technicznej
 • płk dr hab. inż. Przemysław KULA, profesor uczelni - przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Chemii
 • ppłk dr inż. Paweł JÓŹWIK - przedstawiciel nauczycieli akademickich z Instytutu Inżynierii Materiałowej
 • dr inż. Dorota WĘGŁOWSKA - Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Akademickiej
 • ppłk mgr inż. Marek FILIPOWICZ - Kierownik Dziekanatu
 • Katarzyna GOŁOŚ - przewodnicząca Rady Samorządu WTC
 • inż. Wojciech LASEK - przedstawiciel studentów kierunku studiów "chemia"
 • Aleksandra MERCHEL - przedstawicielka studentów kierunku studiów "inżynieria materiałowa"
 • lic. Agnieszka KRYSIK - Sekretarz

PLAN POSIEDZEŃ

Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

w roku akademickim 2022/2023

 

Do pobrania -> Plan posiedzeń Rady_2022-2023

Termin i miejsce posiedzenia

Ramowy porządek obrad

13 października 2022r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.    Przyjęcie porządku obrad
3.    Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

17 listopada 2022 r.

godz. 8:30

sala 165, bud 100

1.    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.    Przyjęcie porządku obrad
3.    Podsumowanie wyników opiniowania nauczycieli przez uczestników procesu dydaktycznego (Proces 6.3 SZJK)
4.    Przedstawienie wniosków z opiniowania jakości studiów przez absolwentów (Proces 6.4 SZJK)
5.    Informacja o działalności studenckiej
6.    Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

15 grudnia 2022 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Informacja na temat efektywności działania wydziału na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia (Proces 2.1 SZJK)
4.   Ocena efektywności zaliczania kolejnych etapów studiów (Proces 7.1 SZJK)
5.   Przedstawienie wniosków z oceny przebiegu procesu dydaktycznego (Proces 7.2 SZJK)
6.   Przedstawienie wniosków z analizy i oceny procesów walidacji efektów uczenia się (Proces 7.3 SZJK)
7.   Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

12 stycznia 2023 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Wyrażenie opinii o limitach przyjęć kandydatów na studia do WTC rozpoczynających się w październiku 2023 roku i w lutym 2024 roku
4.   Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

09 lutego 2023 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

09 marca 2023 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Ocena efektywności zaliczania kolejnych etapów studiów (Proces 7.1 SZJK)
4.   Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

13 kwietnia 2023 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Wyrażenie opinii o projektach nowych Programów studiów (Proces 4.1 SJK)
4.   Wyrażenie opinii o normach i normatywach procesu dydaktycznego (Proces 5.1 SZJK)
5.   Wyrażenie opinii o wnioskach o wyróżnienie tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT”
6.   Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

11 maja 2023 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

15 czerwca 2023 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)

14 września 2023 r.

godz. 8:30

sala 165, bud.100

1.   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
2.   Przyjęcie porządku obrad
3.   Podjęcie stanowiska w sprawie Planu posiedzeń Rady w roku akademickim 2023/2024
4.   Przedstawienie wniosków z oceny warunków realizacji procesu dydaktycznego (Proces 8.1 SZJK)
5.   Przedstawienie wyników hospitacji zajęć (Proces 6.1 SZJK)
6.   Przedstawienie wniosków z oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli akademickich (Proces 9.1 SZJK)
7.   Inne przedsięwzięcia będące w kompetencjach Rady (zgodnie ze zgłoszonymi sprawami)
8.   Podsumowanie wyników opiniowania pracy Dziekanatu (proces 6.7 SZJK)
Zapraszamy do zakładki "Jakość Kształcenia" -> Kliknij tutaj