Czcionka:

Kontrast:

Kierunki studiów

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień

kierunek: CHEMIA

Chemia stanowi podstawę postępu w prawie każdej dziedzinie nauki, technologii i przemysłu. Wnosi również istotny wkład w gospodarkę, handel i przemysł. Ta inspirująca nauka ma kluczowe znaczenie dla praktycznie wszystkich dziedzin nowoczesnej nauki i technologii.
Studenci wybierając kierunek chemia w Wojskowej Akademii Technicznej poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz postępowania z towarami zużytymi i odpadami, jak również zaznajamiają się z tematami zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, czy ochrony środowiska przed skażeniami. Studenci zapoznają się również z syntezą związków organicznych mających szerokie zastosowanie m.in. w nowoczesnych urządzeniach optoelektrycznych. Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej to także znajomość chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie.


Studia cywilne I-go stopnia- inżynierskie (7 semestrów) – stacjonarne
Studia cywilne II-go stopnia- magisterskie (3 semestry)- stacjonarne
specjalności profilowane przedmiotami wybieralnymi:

materiały niebezpieczne i ratownictwo chemicznemateriały wybuchowe i pirotechnika
Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów związanych z występowaniem w środowisku skażeń chemicznych, a także innych czynników stanowiących zagrożenia dla ludzi i środowiska. W programie studiów szczególna uwaga poświęcona jest technikom pomiarowym stosowanym w ekologii, czyli chemii analitycznej i analizie instrumentalnej oraz metodom fizykochemicznym wykrywania materiałów niebezpiecznych.Na tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, inicjowania spalania i detonacji współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie oraz możliwości zastosowania energii wybuchu i procesów spalania w inżynierii materiałowej. Student zapoznaje się z technologią materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych i środków dymotwórczych, w tym wytwarzanie nowoczesnych form użytkowych wojskowych i przemysłowych materiałów wybuchowych.

Studia wojskowe- jednolite studia magisterskie (10 semestrów)- stacjonarne
specjalność:

ochrona przed skażeniami
Studenci zdobywają wiedzę (Na tej specjalności zdobędziesz wiedzę) z zakresu zagadnień specjalistycznych dotyczących metod monitoringu środowiska: zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, ochrony środowiska przed skażeniami. Cele te są realizowane w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie studiowania przedmiotów podstawowych i kierunkowych. Studenci podczas realizacji swoich prac dyplomowych mogą współuczestniczyć w licznych projektach naukowych np. takich jak badania środowiskowe dotyczące skażenia Morza Bałtyckiego bojowymi środkami trującymi (głównie iperytem) zatopionymi po II wojnie światowej.

Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Szybki rozwój naszej cywilizacji jest możliwy dzięki tworzeniu nowoczesnych materiałów, które otaczają nas na co dzień. Inżynieria materiałowa zajmuje się ich tworzeniem, obróbką i wykorzystaniem co napędza rozwój w niemalże każdej dziedzinie życia jak np. medycyna, informatyka czy kosmonautyka.
Studiowanie Inżynierii materiałowej w Wojskowej Akademii Technicznej zapewnia zgłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów metalicznych i niemetalicznych (ceramicznych), kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. A to wszystko odbywa się w przyjemnej naukowej atmosferze. To wymarzony kierunek dla wszystkich ludzi z dużą wyobraźnią, kreatywnością i pasją, by zgłębiać wiedzę i wykorzystać ją do tworzenia innowacyjnych materiałów wykorzystywanych do tworzenia nowoczesnych urządzeń. To kierunek dla ludzi, którzy chcą mieć szeroki wkład w rozwój nowoczesnego przemysłu.

Studia cywilne I-go stopnia- inżynierskie (7 semestrów)- stacjonarne
specjalności profilowane przedmiotami wybieralnymi:

inżynieria materiałowa wspomagana komputerowomateriały funkcjonalneinżynieria fotoniczna
Specjalność profilowana Inżynieria Materiałowa Wspomagana Komputerowo ujmuje w swojej koncepcji wątek technologiczny związany z nowoczesnymi metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Umożliwia pozyskanie kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie projektowania, wytwarzania i odbioru jakościowego elementów części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem platformy środowiskowej CAD/CAM, zaawansowanych metod obróbki CNC, druku 3D oraz produkcyjnych metod diagnostycznych. Nowatorski aspekt specjalności stanowią kompleksowo ujęte techniki druku 3D, obejmujące zarówno wytwarzanie prototypów z tworzyw termoplastycznych, jak i w pełni funkcjonalnych elementów z wysokowytrzymałych tworzyw polimerowych oraz metali i ich stopów. Zajęcia w ramach specjalności Inżynieria Materiałowa Wspomagana Komputerowa odbywają się głównie w formie zajęć laboratoryjnych, warsztatów tematycznych i seminariów problemowych.Jako student zdobędziesz wiedzę o materiałach krystalicznych i amorficznych, systemach zobrazowania informacji, materiałach dla optoelektroniki światłowodowej, czy też materiałach półprzewodnikowych oraz nowoczesnych materiałach fotonicznych o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Specjalność materiały funkcjonalne, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi kształtuje umiejętność projektowania materiałów spełniających określone funkcje dla zastosowań w wielu priorytetowych, rozwijających się obszarach światowej gospodarki. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą gwałtownego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat.Specjalność inżynieria fotoniczna bazując na dokonaniach optyki, elektroniki i informatyki daje możliwość zapoznania się ze sposobami przenoszenia i przetwarzania informacji za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Absolwenci zdobywają wiedzę o systemach zobrazowania informacji, materiałach dla optoelektroniki światłowodowej, a także półprzewodnikowych materiałach i urządzeniach fotonicznych, w tym ciekłych kryształach i detektorach podczerwieni. Specjalność inżynieria fotoniczna, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtuje umiejętność projektowania materiałów i konstruowania urządzeń spełniających określone funkcje dla zastosowań w wielu rozwijających się obszarach przemysłu fotonicznego.

Studia cywilne II-go stopnia- magisterskie (3 semestry)- stacjonarne
specjalności profilowane przedmiotami wybieralnymi:

inżynieria materiałowa wspomagana komputerowoinżynieria fotonicznamateriały konstrukcyjne
Specjalność profilowana Inżynieria Materiałowa Wspomagana Komputerowo ujmuje w swojej koncepcji wątek technologiczny związany z nowoczesnymi metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Umożliwia pozyskanie kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie projektowania, wytwarzania i odbioru jakościowego elementów części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem platformy środowiskowej CAD/CAM, zaawansowanych metod obróbki CNC, druku 3D oraz produkcyjnych metod diagnostycznych. Nowatorski aspekt specjalności stanowią kompleksowo ujęte techniki druku 3D, obejmujące zarówno wytwarzanie prototypów z tworzyw termoplastycznych, jak i w pełni funkcjonalnych elementów z wysokowytrzymałych tworzyw polimerowych oraz metali i ich stopów. Zajęcia w ramach specjalności Inżynieria Materiałowa Wspomagana Komputerowa odbywają się głównie w formie zajęć laboratoryjnych, warsztatów tematycznych i seminariów problemowych.Specjalność inżynieria fotoniczna bazując na dokonaniach optyki, elektroniki i informatyki daje możliwość zapoznania się ze sposobami przenoszenia i przetwarzania informacji za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Absolwenci zdobywają wiedzę o systemach zobrazowania informacji, materiałach dla optoelektroniki światłowodowej, a także półprzewodnikowych materiałach i urządzeniach fotonicznych, w tym ciekłych kryształach i detektorach podczerwieni. Specjalność inżynieria fotoniczna, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtuje umiejętność projektowania materiałów i konstruowania urządzeń spełniających określone funkcje dla zastosowań w wielu rozwijających się obszarach przemysłu fotonicznego.Jako student zdobędziesz unikatową wiedzę o materiałach metalicznych, kompozytowych, polimerowych oraz ceramicznych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowoczesnych maszyn. Studenci są przygotowani do pracy w charakterze technologów oraz koordynatorów prac zespołowych związanych z doborem lub projektowaniem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń.