Insty­tut Inżynierii Mate­ri­ałowej dys­ponu­je doświad­c­zoną kadrą naukową i bogatym wyposaże­niem do badań w zakre­sie mate­ri­ałów i tech­nologii dla potrzeb gospo­dar­ki i tech­ni­ki wojskowej. Doświad­czenia zespołu umożli­wia­ją bieżącą real­iza­cję eksper­tyz naukowych doty­czą­cych mate­ri­ałowych przy­czyn przyspies­zonego zuży­cia lub awarii sprzę­tu, jak też prowadze­nie sys­tem­aty­cznych badań pod­sta­wowych obe­j­mu­ją­cych stopy o szczegól­nych właś­ci­woś­ci­ach fizyko­chemicznych, wysok­iej twar­doś­ci, odpornoś­ci na ścieranie i na obciąże­nia dynam­iczne (w tym przestrzeli­wanie).

Najnowsza gru­pa badanych przez zespół mate­ri­ałów spec­jal­nych to stopy na osnowie faz międzymet­al­icznych – mate­ri­ały o właś­ci­woś­ci­ach pośred­nich pomiędzy ceramiką a klasy­czny­mi tworzy­wa­mi kon­struk­cyjny­mi. W IIM rozwi­jane jest sze­rok­ie spek­trum nowoczes­nych tech­nologii przetwarza­nia stopów inter­met­al­icznych, w tym zmody­fikowane tech­nolo­gie spieka­nia reak­ty­wnego, wybu­chowe umac­ni­an­ie, det­ona­cyjne otrzymy­wanie powłok ochron­nych, otrzymy­wanie stopów o struk­turze nanokrys­tal­icznej.

Aspekt badań w zakre­sie nano­ma­te­ri­ałów i nan­otech­nologii jest rozwi­jany dwukierunk­owo: pod kątem otrzymy­wa­nia mate­ri­ałów funkcjon­al­nych, przez­nac­zonych do mag­a­zynowa­nia wodoru i tym samym budowy odnaw­ial­nych ogniw pali­wowych – per­spek­ty­wicznie niezbęd­nych dla eksploat­acji mobil­nej tech­ni­ki (np. wojskowej w warunk­ach pola wal­ki) oraz pod kątem wyt­warza­nia zaawan­sowanych mate­ri­ałów kon­struk­cyjnych w formie cien­kich taśm i folii o skra­jnie wysok­iej wytrzy­małoś­ci i szty­wnoś­ci właś­ci­wej a także o spec­jal­nych właś­ci­woś­ci­ach fizyko­chemicznych.

Zakłady Instytutu


LOGO zmfitw