Czcionka:

Kontrast:

Zakład Materiałów Wybuchowych

Kierownik Zakładu Materiałów Wybuchowych

prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński 

tel.: +48 261-839-408
Budynek nr 24, pokój nr 114 
e-mail: waldemar.trzcinski@wat.edu.pl

Działalność naukowa Zakładu Materiałów Wybuchowych obejmuje:

  • technologię materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych i środków dymotwórczych, w tym wytwarzanie nowoczesnych form użytkowych wojskowych i przemysłowych materiałów wybuchowych (np. termobaryczne i nanostrukturalne materiały wybuchowe, materiały wybuchowe typu PBX, zawiesinowe i emulsyjne materiały wybuchowe, itp.);
  • teoretyczne i eksperymentalne badanie zjawisk wybuchowych oraz propagacji fal uderzeniowych w ośrodkach ciągłych, a w szczególności projektowanie i wdrażanie metodyk badania parametrów detonacyjnych i energetycznych materiałów wybuchowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiaru szybkozmiennych procesów (rentgenografia impulsowa, szybka kamera optyczna) oraz komputerowych symulacji zjawisk detonacji i oddziaływania wybuchu na otoczenie,
  • syntezę i badanie nowych związków wybuchowych o szczególnych właściwościach, na przykład związków podatnych na pobudzenie promieniowaniem laserowym (związki kompleksowe), materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne (HNIW, NTO, FOX-7, TEX, TNAZ);
  • badania nad zastosowaniem energii wybuchu w inżynierii materiałowej i procesach technologicznych;
  • analizę zjawisk kumulacji i wybuchowego formowania penetratorów oraz ich oddziaływania na pancerze pasywne i reaktywne;
  • spaleniową i detonacyjną syntezę materiałów supertwardych i cermetalicznych oraz nanostrukturalnych materiałów węglowych i ceramicznych;
  • detekcję i identyfikację materiałów wybuchowych w próbkach środowiskowych oraz analizę produktów ich przemian w środowisku, monitorowanie syntezy materiałów wysokoenergetycznych i badanie ich trwałości.
  • syntezę i badania materiałów do zastosowań w procesach gromadzenia i przetwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów węglowych i hybryd na bazie węgla o precyzyjnie zaprojektowanych parametrach opisujących skład chemiczny, strukturę i porowatość – materiały tego typu z jednej strony badane są pod kątem możliwości magazynowania i przechowywania wodoru, z drugiej zaś jako katalizatory procesów elektrochemicznych zachodzących w ogniwach paliwowych.