Czcionka:

Kontrast:

Laboratoria

PRACOWNIA SYNTEZY ORGANICZNEJ

Badania

W pracowni prowadzone są badania związane z projektowaniem nowych struktur organicznych wsparte obliczeniami kwantowo-mechanicznymi; syntezą związków organicznych o zadanych właściwościach spektralno-mezomorficzno-elektrooptycznych zarówno w skali mikro (< 1 gram), jak i wielkolaboratoryjnej (aż do 2 kg). W ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzone są prace chemiczne w zakresie:

 • projektowania, syntezy wysokosprzężonych związków organicznych o właściwościach anizotropowych,
 • projektowania, syntezy chiralnych mezogenów do stabilizacji wysokokątowych materiałów smektycznych,
 • projektowania, syntezy chiralnych nematyków do stabilizacji wieloskładnikowych układów cholesterycznych,
 • projektowania, syntezy reaktywnych związków organicznych (zarówno chiralnych jak i niechiralnych) do stabilizacji siecią polimerową układów smektycznych i nematycznych,
 • projektowania, syntezy poliaromatycznych materiałów organicznych o właściwościach luminescencyjnych,
 • projektowania, syntezy nowoczesnych materiałów nematycznych dedykowanych dla ultrafioletu, podczerwieni oraz mikrofal.

Wyposażanie

 • osiem kompletnie wyposażonych stanowisk do prowadzenia syntez organicznych posiadających podłączenie do instalacji próżniowej oraz instalacji gazu obojętnego,
 • zestaw szklanych reaktorów objętościowych (50ml-10l) wraz z aparaturą pomocniczą (Quickfit Glass),
 • generator fal ultradźwiękowych do usuwania pozostałości po procesie syntezy organicznej (Ulsonix ProClean),
 • piec szklany do destylacji, sublimacji, liofilizacji oraz do suszenia małych próbek (B-585 Kugelrohr),
 • zestaw do destylacji frakcyjnej (Fisher),
 • reaktor ciśnieniowy/autoklaw 50ml-300ml (Bruker),
 • wysokociśnieniowy reaktor przepływowy H-Cube Pro (Thales Nano).

Laboratorium oferuje współpracę w zakresie syntezy nowych związków organicznych o zadanych właściwościach spektralnych, mezomorficznych, elektrooptycznych, nawet w skali kilogramowej.


PRACOWNIA ANALIZY CHROMOTOGRAFICZNEJ

Badania

W pracowni prowadzone są badania związane z monitorowaniem przebiegu procesów organicznych, identyfikacją oraz analizą czystości chemicznej związków organicznych. W ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzone są prace chemiczne w zakresie:

 • monitoringu przebiegu reakcji organicznych,
 • identyfikacja związków mezomorficznych,
 • analiza czystości chemicznej związków organicznych,
 • analizy fragmentacyjnej związków mezomorficznych,
 • analiza jakościowa oraz ilościowa wieloskładnikowych układów nematycznych i smektycznych,
 • analiza czystości enancjomerycznej chiralnych domieszek ciekłokrystalicznych,
 • preparatywna chromatografia cieczowa związków organicznych.

Wyposażanie

 • chromatograf gazowy Hewlett Packard HP 5890 typ 5890 i 6890N wyposażon w detektory mas (MS-EI),
 • chromatograf gazowy Agilent 6890N wyposażony w detektor mas (MS-EI),
 • chromatograf gazowy Schimadzu GCMS-QP2010 SE wyposażony w detektor mas (MS-EI),
 • chromatograf cieczowy Shimadzu z detektorem diodowym (DAD) i masowym (LCMS-2010EV),
 • preparatywny chromatograf cieczowy Shimadzu z detektorem diodowym (DAD) i automatycznym kolektorem frakcji.

Laboratorium oferuje współpracę w zakresie analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych i wieloskładnikowych mieszanin ciekłokrystalicznych.


PRACOWNIA ANALIZY ILOŚCIOWEJ – ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

W pracowni prowadzona są ilościowe analizy śladowe składu pierwiastkowego.
W ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzone są prace chemiczne w zakresie:

Badania

 • badania skażeń środowiska,
 • analiz trucizn i ich metabolitów w organizmach żywych zwłaszcza w odniesieniu do metali ciężkich.

Wyposażanie

 • kompletne laboratorium analityczne wyposażone między innymi w spektrometry absorpcji atomowej ASA firmy PERKIN-ELMER typ 2100 i Analyst 600.

Laboratorium oferuje współpracę w zakresie śladowej analizy ilościowej składu pierwiastkowego w próbkach środowiskowych np. wodach powierzchniowych, ściekach.


PRACOWNIA BADAŃ STRUKTURALNYCH – ADSORPCJA I ADSORBENTY

W pracowni prowadzona są pomiary adsorpcji fizycznej wybranych gazów metodą objętościową. W ramach działalności naukowej i dydaktycznej prowadzone są prace fizykochemiczne w zakresie:

Badania

 • wyznaczanie izoterm adsorpcji, np. azotu, dwutlenku węgla, wodoru i metanu na porowatych i nieporowatych materiałach.

Wyposażanie

 • Objętościowy analizator adsorpcyjny ASAP 2020 (firmy Micromeritics, Norcross, GA, USA) ze stacją odgazowania próbek,

Laboratorium oferuje współpracę w zakresie wyznaczania powierzchni właściwej metodą BET, objętości porów i funkcji rozkładu porów metodą DFT nanoporowatych adsorbentów.


PRACOWNIA ANALIZY TERMINCZEJ

BADANIA

Pracownia prowadzi następujące badania:

 • identyfikacja faz w związkach i mieszaninach ciekłokrystalicznych,
 • badanie temperatur i parametrów termodynamicznych przemian fazowych pierwszego i drugiego rodzaju w materiałach organicznych i nieorganicznych, w tym materiałach ciekłokrystalicznych i polimerowych,
 • analiza wpływu promieniowania UV na trwałość materiałów organicznych i ich temperatury i parametry termodynamiczne przemian fazowych.

WYPOSAŻENIE

Pracownia dysponuje następującym wyposażeniem:

 • czterema zestawami termomikroskopowymi złożonymi z mikroskopu polaryzacyjnego BIOLAR lub OLYMPUS BX51, wyposażonymi w system numerycznego przetwarzania obrazów oraz systemy ogrzewania i chłodzenia firmy LINKAM,
 • dwoma mikrokalorymetrami DSC: 141 firmy SETARAM oraz 204 F1 Phoenix firmy Netzsch wyposażony w autosampler i lampę UV.
 • Mikrokalorymetr DSC 141 firmy SETARAM
 • Mikrokalorymetr DSC 204 F1 Phoenix firmy Netzsch wyposażony w autosampler i lampę UV

Pracownia oferuje badania termoanalityczne umożliwiające pomiar temperatury i parametrów termodynamicznych przemian fazowych pierwszego i drugiego rodzaju w zakresie temperaturowym od -80 do 450°C, identyfikację faz związków ciekłokrystalicznych oraz pomiary efektów cieplnych i kinetyki reakcji polimeryzacji rodnikowej, jak również wpływu promieniowania UV na temperatury i parametry termodynamiczne przemian fazowych.


PRACOWNIA SPEKTROFOTOMETRII UV-Vis oraz IR

BADANIA

Pracownia prowadzi następujące badania:

 • analiza jakościowa i ilościowa na podstawie pomiarów widm UV-Vis i IR materiałów organicznych i nieorganicznych, technikami transmisyjnymi i odbiciowymi;
 • wykrywanie oddziaływań międzycząsteczkowych, badania stopnia polimeryzacji oraz analiza konformacyjna na podstawie pomiarów widm IR;
 • analiza widm fluorescencyjnych, w tym wydajności kwantowej fluorescencji.

WYPOSAŻENIE

Pracownia dysponuje następującym wyposażeniem:

 • spektrofotometrem UV CARY firmy VARIAN;
 • spektrofotometrem UV3600 firmy SHIMADZU, wyposażonym w przystawkę do pomiarów w zakresie temperatur 2-110 °C
 • spektrofotometrem iS-10 FT-IR firmy Thermo Scientific;
 • spektrofluorymeterm FS5 firmy Edinburgh, wyposażonym w przystawki do pomiarów cieczy i ciał stałych w zakresie temperatur -10-150°C.

Pracownia oferuje prowadzenie analiz związków i mieszanin w zakresie nadfioletowym, widzialnym i w podczerwieni (badania właściwości zarówno związków izotropowych, jak i anizotropowych w zakresie temperatur -20- 80°C, techniką transmisyjną jak i odbiciową, opracowywanie metod badania zjawiska selektywnego odbicia światła oraz pomiaru skoku helisy w chiralnych materiałach anizotropowych oraz pomiarów jakościowych i ilościowych fluorescencji.