Czcionka:

Kontrast:

Zakład Chemii

Zakład Chemii – prowadzi działalność naukową w następujących obszarach-grupach badawczych 

Materiały Ciekłokrystaliczne

Zespół kierowany przez płk dr hab. inż. Przemysława Kulę, realizuje badania związane z projektowaniem, otrzymywaniem i badaniem organicznych materiałów mezogennych. Główne tematy badawcze dotyczą następujących klas materiałów ciekłokrystalicznych:

 • Materiały nematyczne o średniej i wysokiej anizotropii optycznej 
 • Materiały nematyczne o złożonej sygnaturze dielektrycznej – materiały dwuczęstotliwościowe oraz wieloczęstotliwościowe 
 • Materiały nematyczne transparentne w podczerwieni średniofalowej MWIR oraz bliskiej podczerwieni NIR 
 • Materiały nematyczne dla zastosowań w zakresie GHz i THz 
 • Deuterowane materiały ciekłokrystaliczne 
 • Materiały nematyczne o zwiększonej fotostabilności na promieniowanie UV i światło niebieskie 
 • Polarne materiały nematyczne z fazami ferroelektryczną nematyczną oraz fazą nematyczną Ntb 
 • Materiały nematyczne o ultra-niskim zwyczajnym współczynniku załamania światła dla zastosowań fotonicznych 
 • Luminescencyjne materiały  
 • Materiały nematyczne chiralne oraz materiały z fazą błękitną BP 
 • Chiralne wysokokątowe materiały smektyczne typu ferroelekrycznego oraz antyferroelektrycznego 
 • Chiralne materiały ferroelektryczne o krótkiej helisie dla zastosowań w modzie DHF 
 • Domieszki chiralne, reaktywne materiały mezogenne oraz domieszki jonowe 
 • Stabilizacja materiałów mezogennych siecią polimerową 

Adsorbenty i badanie procesów adsorpcji 

Zespół kierowany przez prof. dr hab. inż. Jerzego Chomę realizuje badania dotyczące zjawisk fizykochemicznych przebiegających na granicy faz ciało stałe – gaz i ciało stałe – ciecz. W szczególności zajmuje się syntezą oraz badaniami adsorpcyjnymi (statycznymi i chromatograficznymi) nowych nanoporowatych uporządkowanych materiałów węglowych i krzemionkowych, grafenowych, sieci metalo-organicznych oraz tlenków metali. Ostatnim interesującym osiągnięciem w tej dziedzinie jest otrzymanie nowych monolitycznych materiałów węglowych o bardzo dużej pojemności adsorpcyjnej. Przewiduje się, że materiały te znajdą zastosowanie w technice adsorpcyjnego oczyszczania powietrza i wody. Ponadto w zespole prowadzone są prace dotyczące teoretycznego, w tym i numerycznego, opisu adsorpcji pojedynczych gazów na mikro- i mezoporowatych adsorbentach, adsorpcyjnej charakterystyki właściwości strukturalnych i powierzchniowych nanoporowatych adsorbentów węglowych i krzemionkowych, otrzymywania i modyfikacji impregnowanych materiałów węglowych oraz uporządkowanych adsorbentów krzemionkowych. Ostatnio pracownicy zespołu zajmują się również syntezą i badaniami fizykochemicznych właściwości nanostruktur krzemionkowo-metalicznych i węglowo-metalicznych typu core-shell.

Tak szerokie spektrum zainteresowań badawczych wynika z ponad 5 dekad nieprzerwanych badań w tematyce materiałów ciekłokrystalicznych, którą zapoczątkował w latach 70-tych założyciel zespołu prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski.

Zakład Chemii jest centralnym zakładem realizującym proces dydaktyczny z przedmiotów podstawowych na kierunku chemia. Pracownicy Zakładu Chemii realizują kształcenie w następujących przedmiotach: Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia fizyczna, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Analiza instrumentalna, Technologia chemiczna.