ZAKŁAD FIZYKI I TECHNOLOGII KRYSZTAŁÓW

Waż­ne osią­gnię­cia

 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych i seg­men­to­wych wyświe­tla­czy cie­kło­kry­sta­licz­nych adre­so­wa­nych mul­ti­plek­so­wo i bez­po­śred­nio.
 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii szyb­kich prze­twor­ni­ków elek­tro­op­tycz­nych na bazie fer­ro­elek­trycz­nych i anty­fer­ro­elek­trycz­nych smek­tycz­nych mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych.
 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii prze­twor­ni­ków elek­tro­op­tycz­nych do aktyw­nych i pasyw­nych środ­ków ochro­ny wzro­ku przed eks­ce­syw­nym pro­mie­nio­wa­niem elek­tro­ma­gne­tycz­nym, w tym lase­ro­wym.
 • Opra­co­wa­nie aktyw­nych ele­men­tów cie­kło­kry­sta­licz­nych w jako­ści inter­fe­ro­me­trycz­nej do inter­fe­ro­me­tru lase­ro­we­go 3D.
 • Opra­co­wa­nie aktyw­nych ele­men­tów cie­kło­kry­sta­licz­nych inter­fe­ro­me­tru lase­ro­we­go lądow­ni­ka misji  kosmicz­nej FOBOS Grunt.
 • Opra­co­wa­nie smek­tycz­nych mate­ria­łów jono­wych i tech­no­lo­gii wyko­na­nia ele­men­tów optycz­nych  z pamię­cią.
 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wyko­na­nia wnęk optycz­nych (stro­jo­nych struk­tu­ra cie­kło­kry­sta­licz­ną) do gene­ra­cji spe­cy­ficz­ne­go pro­mie­nio­wa­nie.
 • Opra­co­wa­nie ele­men­tów opty­ki dyfrak­cyj­nej i fazo­wej na bazie struk­tur foto­po­rząd­ko­wa­nych.
 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia struk­tur cie­kło­kry­sta­licz­nych dys­per­go­wa­nych w poli­me­rach.
 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii mono­kry­sta­li­za­cji sze­re­gu mate­ria­łów tlen­ko­wych dla takich zasto­so­wań opto­elek­tro­nicz­nych jak:
  • lase­ry z podwo­je­niem czę­sto­tli­wo­ści
  • gene­ra­to­ry dru­giej har­mo­nicz­nej
  • optycz­ne oscy­la­to­ry para­me­trycz­ne
 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii czy­stych i domiesz­ko­wa­nych mono­krysz­ta­łów podwój­nych wol­fra­mia­nów KGd(WO4)2 o sil­nych wła­ści­wo­ściach lumi­ne­scen­cyj­nych, bora­nów (CsLiB6O10, Li2B4O7, BiB3O6, YAl3(BO3)4, Bi2ZnB2O7) i tel­lu­ro­mo­lib­de­nia­nów (BaTeMo2O9, CoTeMoO6) dla opty­ki nie­li­nio­wej, sile­ni­tów o wła­sno­ściach foto­chro­mo­wych i foto­re­frak­cyj­nych (Bi12SiO20, Bi122GeO20, Bi12TiO20), aku­sto­op­tycz­nych krysz­ta­łów TeO2 do deflek­to­rów i stro­jo­nych fil­trów świa­tła, fer­ro- oraz anty­fer­ro­elek­trycz­nych i pie­zo­elek­trycz­nych krysz­ta­łów (PbZrO3, PbZr(1‑x)TixO3, PbZr(1‑x)SnxO3, Pb5Ge3O11)
 • Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii mikro- i nano­czą­stek wybra­nych faz kry­sta­licz­nych mate­ria­łów tlen­ko­wych wymie­nio­nych powy­żej.

Nagro­dy i wyróż­nie­nia

 • Dok­to­rat Hono­ris Cau­sa Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej dla prof. J. Żmii, Łódź, 1999
 • Zło­ty medal na 51 Mię­dzy Naro­do­wej Wysta­wie IENA99 w Norym­ber­dze
 • Srebr­ny medal na 48 Świa­to­wych Tar­gach Wyna­laz­czo­ści, Badań Nauko­wych i Nowych Tech­nik EUREKA 99 w Bruk­se­li
 • Rocz­ne sty­pen­dium nauko­we w USA w Pierw­szym Kon­kur­sie o Sty­pen­dium NATO, War­sza­wa, 2000

Orga­ni­za­cja kon­fe­ren­cji

Zakład jest głów­nym orga­ni­za­to­rem cyklu kon­fe­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wych poświę­co­nych tema­ty­ce inży­nie­rii mate­ria­ło­wej cie­kłych i sta­łych krysz­ta­łów.