ZAKŁAD TECHNICZNYCH ZASTOSOWAŃ FIZYKI

Głów­ną spe­cja­li­za­cją Zakła­du są nie­te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne zasto­so­wa­nia świa­tło­wo­dów w tym: 

 • świa­tło­wo­do­we czuj­ni­ki: inter­fe­ro­me­trycz­ne, pola­ry­me­trycz­ne i inte­li­gent­ne,
 • teo­ria pro­pa­ga­cji świa­tła w ośrod­ku ogra­ni­czo­nym (pro­ble­my pola­ry­za­cji, spój­no­ści i dyfrak­cji wią­zek ogra­ni­czo­nych),
 • tech­no­lo­gia pasyw­nych i aktyw­nych ele­men­tów świa­tło­wo­do­wych na włók­nach kla­sycz­nych, mikro­struk­tu­ral­nych i poli­me­ro­wych (m.in. tech­no­lo­gia prze­wę­żek świa­tło­wo­do­wych dla kon­struk­cji: pola­ry­za­to­rów, sprzę­ga­czy, kon­wer­te­rów modów, tech­no­lo­gia sia­tek Brag­ga, itp.),
 • pro­jek­to­wa­nie włó­kien mikro­struk­tu­ral­nych o zada­nych para­me­trach tech­niczn­cych za pomo­cą narzę­dzi nume­rycz­nych: Lume­ri­cal oraz Com­sol.
 • pomia­ry pod­sta­wo­wych para­me­trów tech­nicz­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych takich jak: aper­tu­ra nume­rycz­na, dys­per­sja chro­ma­tycz­na oraz wła­sno­ści pola­ry­za­cyj­ne,
 • tech­no­lo­gia ele­men­tów hybry­do­wych na bazie włó­kien i mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych oraz wypeł­nio­nych włó­kien mikro­struk­tu­ral­nych,
 • wyko­ny­wa­nie złą­czy sta­łych spa­wa­nych włó­kien stan­dar­do­wych z włók­na­mi spe­cjal­ny­mi tj.: utrzy­mu­ją­cy­mi pola­ry­za­cję, mikro­struk­tu­ral­ny­mi, poli­me­ro­wy­mi oraz z innych szkieł niż szkło krze­mion­ko­we,
 • auto­ma­tycz­na obrób­ka obra­zu dla zasto­so­wań woj­sko­wych i cywil­nych z wyko­rzy­sta­niem metod kore­la­cyj­nych.

 

 • 2007 – 2013, MNiSW pro­jekt klu­czo­wy POIG.01.03.01 – 014-16/08 – 00: „Nowe mate­ria­ły foto­nicz­ne i ich zaawan­so­wa­ne zasto­so­wa­nia”,
 • 2010 – 2012, WAT pra­ca PBS-829: „Fazo­we i pola­ry­za­cyj­ne ukła­dy foto­nicz­ne na bazie włó­kien optycz­nych”,
 • 2010 – 2014, UE COST Action TD1001 Novel and Relia­ble Opti­cal Fibre Sen­sor Sys­tems for Futu­re Secu­ri­ty and Safe­ty Appli­ca­tions (OFSe­Sa),
 • 2010 – 2013, NCBiR pro­jekt roz­wo­jo­wyN­R02-0074 – 10/​2010: „Inte­gra­cja i sprzę­ga­nie świa­tło­wo­dów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych ze świa­tło­wo­da­mi spe­cjal­ny­mi i mikro­struk­tu­ral­ny­mi”
 • 2012 – 2014,MNiSW pro­jekt inwestycyjny738/​FNiTP/​120/​2012”Sta­no­wi­sko do wytwa­rza­nia i cha­rak­te­ry­za­cji sia­tek Brag­ga na włók­nach stan­dar­do­wych, mikro­struk­tu­ral­nych oraz poli­me­ro­wych”
 • 2012 – 2014, OPI POIG.01.03.02 – 14-136/11 „Ochro­na paten­to­wa roz­wią­zań i wyna­laz­ków z zakre­su tech­no­lo­gii i apli­ka­cji świa­tło­wo­dów foto­nicz­nych”
 • 2012 – 2014, NCBiRPBS-180889 ścież­ka B ”Świa­tło­wo­do­we moni­to­ro­wa­nie zda­rzeń lub/​i zja­wisk rota­cyj­nych” – lider
 • 2012 – 2015, NCBiR PBS-181228 ścież­ka B ”Pasyw­ne i aktyw­ne świa­tło­wo­dy wie­lor­dze­nio­we w tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych sie­ciach dostę­po­wych”,
 • 2012 – 2015,NCBi­RIn­no­Tech II 183691 „Opra­co­wa­nie efek­tyw­ne­go sta­łe­go łącze­nia POF ze stan­dar­do­wy­mi­świa­tło­wo­da­mi (Effec­ti­ve POF spli­cing with Stan­da­ri­zed Opti­cal Fibers)” – 3.713.178,-

Zakład Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki spra­wu­je ogól­ny nad­zór nad labo­ra­to­rium fizy­ki (pra­cow­nia fizy­ki – labo­ra­to­ria z fizy­ki dla wszyst­kich kie­run­ków stu­diów w Aka­de­mii, pra­cow­nia fizy­ki zaawan­so­wa­nej – kie­ru­nek fizy­ka tech­nicz­na i inży­nie­ria foto­nicz­na) oraz nad mul­ti­me­dial­ną salą wykła­do­wą – Aula F im. Syl­we­stra Kali­skie­go.

 • GS-13P sys­tem żyro­sko­po­wy do bada­nia sto­łów wol­no­obro­to­wych
 • SPRS auto­no­micz­ny sys­tem roz­po­zna­wa­nia naci­sku na bazie kom­pu­te­ro­wo gene­ro­wa­ne­go detek­to­ra pier­ście­nio­wo-kli­no­we­go
 • FOSEI inter­fe­ro­me­trycz­ny sys­tem świa­tło­wo­do­wy do bada­nia ele­men­tów typu in-line
 • FOIPA inter­fe­ro­me­trycz­ny świa­tło­wo­do­wy ana­li­za­tor pola­ry­za­cji
 • FOTET tech­no­lo­gia ele­men­tów świa­tło­wo­do­wych na bazie prze­węż­ki świa­tło­wo­do­wej
 • FORS-II świa­tło­wo­do­wy sej­smo­metr rota­cyj­ny
 • AFORS auto­no­micz­ny­świa­tło­wo­do­wy­sej­smo­gra­fro­ta­cyj­ny