Czcionka:

Kontrast:

Fizyka – Ćwiczenia Rachunkowe

MBE Rieber

.

Z pytaniami o sposób prowadzenia zajęć
proszę zwracać się do nauczycieli prowadzący grupy (e‑mail lub platforma Teams)

.

Materiały do ćwiczeń z wykładów
Materiały do ćwiczeń rachunkowych bazują na podręcznikach do wykładów Fizyka dla szkół wyższych (3 tomy) ze stron openstax.org
Fizyka dla szkół wyższych, tom 1
Fizyka dla szkół wyższych, tom 2
Fizyka dla szkół wyższych, tom 3
Przy wskazywaniu zadań z tych publikacji (ujętych na końcu każdego rozdziału)
proszę zwrócić uwagę, że są to wydania elektroniczne podlegające poprawianiu i uzupełnianiu.
Pod linkiem zawsze znajduje się ich ostatnia wersja.
Skrypt do ćwiczeń
Ponadto do ćwiczeń rachunkowych można wykorzystać
Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z fizyki
Zbigniew Raszewski, Jerzy Zieliński, Tomasz Kostrzyński, WAT, Warszawa 2000
1) PRZEDMIOT I METODOLOGIA FIZYKI – teoria
Przedmiot i podział fizyki
Wielkości fizyczne i ich pomiar, jednostki miary, układ SI
Podstawowe wiadomości o wektorach
Podstawowe wiadomości z rachunku różniczkowego i całkowego
Zadania do rozdziału 1
2) KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO – teoria 
Ruch bezwzględny i względny, układ odniesienia, układ współrzędnych
Ruch punktu materialnego
Ruch prostoliniowy, prędkość ruchu
Ruch prostoliniowy jednostajny
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny
Ruch krzywoliniowy
Ruch po okręgu
Zadania do rozdziału 2
3) DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO – teoria
Pierwsza zasada dynamiki
Druga zasada dynamiki
Ogólne ujęcie drugiej zasady dynamiki
Trzecia zasada dynamiki
Dynamika ruchu punktu materialnego po okręgu
Siła dośrodkowa
Siła odśrodkowa reakcji
Inercjalne układy odniesienia, transformacja Galileusza
Praca, moc, energia kinetyczna
Dynamika układu punktów materialnych, środek masy
Zadania do rozdziału 3
4) MECHANIKA CIAŁA SZTYWNEGO – teoria
Bryła sztywna
Rodzaje ruchów bryły sztywnej
Moment siły
Moment bezwładności
Twierdzenie Steinera
Druga zasada dynamiki ruchu obrotowego
Moment pędu
Pierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowego
Trzecia zasada dynamiki ruchu obrotowego
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym
Analogia między ruchem postępowym i ruchem obrotowym
Zadania do rozdziału 4
5) POLA SIŁOWE I ICH CHARAKTERYSTYKA – teoria
Grupy i rodzaje sił
Podstawowe rodzaje odkształceń sprężystych
Energia potencjalna ciała sprężyście odkształconego
Tarcie
Prawo powszechnego ciążenia, masa grawitacyjna i masa bezwładna
Pole grawitacyjne, natężenie pola grawitacyjnego
Ciężar ciał, przyspieszenie ziemskie
Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego
Zasada zachowania energii
Zadania do rozdziału 5
6) RUCH DRGAJĄCY I FALOWY- teoria
Ruch drgający harmoniczny
Prędkość i przyspieszenie punktu drgającego
Drgania swobodne
Drgania tłumione
Drgania wymuszone
Dodawanie drgań harmonicznych równoległych o tej samej częstotliwości
Istota ruchu falowego
Funkcja falowa, rodzaje fal
Równanie różniczkowe ruchu falowego
Interferencja fal
Fale stojące
Zadania do rozdziału 6
7) POLE ELEKTRYCZNE – teoria
Ładunek elektryczny
Prawo zachowania ładunku
Ładunek elektryczny elektronu
Prawo Coulomba.
Natężenie pola elektrycznego
Linie sił pola elektrycznego
Strumień pola elektrycznego
Prawo Gaussa-Ostrogradskiego.
Napięcie i potencjał
Pojemność elektryczna i kondensatory.
Zadania do rozdziału 7
8) POLE MAGNETYCZNE – teoria
Siła Lorentza, indukcja magnetyczna
Siła elektrodynamiczna
Prawo Biota-Savarta-Laplace’a
Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem
Oddziaływanie przewodników z prądem
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
Prawo przepływu prądu tzw. prawo Ampere’a
Indukcja elektromagnetycznaOdkrycia Faraday’a
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faraday’a
Reguła Lenza
Równanie Maxwella
Zadania do rozdziału 8
9) PRĄD ELEKTRYCZNY – teoria
Natężenie prądu elektryczne
Prawo Ohma.
Prawa Kirchhoffa: pierwsze prawo Kirchhoffa, drugie prawo Kirchhoffa.
Moc prądu elektrycznego
Prąd elektryczny w elektrolitach. Elektroliza.
Prawa elektrolizy Faraday’a.
Zadania do rozdziału 9
10) OPTYKA – teoria
Wstęp
Optyka geometrycznaPodstawowe prawa optyki geometrycznej
Załamanie światła w pryzmacie
Załamanie światła na powierzchni sferycznej
Soczewki sferyczne
Wady odwzorowania soczewek
Przyrządy optyczneAparat projekcyjny
Aparat fotograficzny
Luneta
Podstawy optyki kwantowej – laser
Zasada działania i budowa lasera
Zastosowanie laserów
Zadania do rozdziału 10
Jak i po co rozwiązywać zadania z fizyki?
Na YouTube – kanał WAT można znaleźć coś interesującego o fizyce
Jak rozwiązywać zadania z fizyki?
wykład dr. hab. inż. Pawła Perkowskiego (Instytut Fizyki Technicznej WAT)
w ramach 25. Festiwalu Nauki (2021) trwający 1:06 godziny
Po co rozwiązujemy zadania z fizyki?
wykład dr. hab. inż. Pawła Perkowskiego (Instytut Fizyki Technicznej WAT)
w ramach 26. Festiwalu Nauki (2022) trwający 1:20 godziny
inne materiały
Bibliotece Głównej WAT, jako pomoc do ćwiczeń rachunkowych, znajdują się także:
Wybrane przykłady zadań do wykładów z fizyki dla inżynierów – skrypt WAT
Mieczysław Demianiuk, Warszawa 2002
Fizyka ogólna, zbiór zadań – skrypt WAT,
część 1: Mechanika: gazy, pola
część 2: Fale, kwanty, kryształy
Zbigniew Raszewski, Jolanta Rutkowska, Jarosław Rutkowski, Warszawa 1989
Fizyka ogólna – skrypt WAT
część 1: Przykłady i zadania z fizyki
część 2: Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki
Zbigniew Raszewski, Jolanta Rutkowska, Jarosław Rutkowski, Warszawa 1994
oraz inne pozycje dostępne na libra.ibuk.pl poprzez BG WAT.