PROJEKTY BADAWCZE


 • 2007 – 2013, MNiSW pro­jekt kluc­zowy POIG.01.03.01 – 014–16/08 – 00: „Nowe mate­ri­ały foton­iczne i ich zaawan­sowane zas­tosowa­nia”,
 • 2010 – 2012, WAT pra­ca PBS-829: „Fazowe i polaryza­cyjne układy foton­iczne na bazie włókien opty­cznych”,
 • 2010 – 2014, UE COST Action TD1001 Nov­el and Reli­able Opti­cal Fibre Sen­sor Sys­tems for Future Secu­ri­ty and Safe­ty Appli­ca­tions (OFS­eSa),
 • 2010 – 2013, NCBiR pro­jekt roz­wo­jowyN­R02-0074 – 10/2010: „Inte­grac­ja i sprzę­ganie światłowodów teleko­mu­nika­cyjnych ze światłowoda­mi spec­jal­ny­mi i mikrostruk­tu­ral­ny­mi”
 • 2012 – 2014, MNiSW pro­jekt inwestycyjny738/FNiTP/120/2012”Stanowisko do wyt­warza­nia i charak­teryza­cji siatek Brag­ga na włók­nach stan­dar­d­owych, mikrostruk­tu­ral­nych oraz polimerowych”
 • 2012 – 2014, OPI POIG.01.03.02 – 14–136/11 „Ochrona paten­towa rozwiązań i wynalazków z zakre­su tech­nologii i aplikacji światłowodów foton­icznych”
 • 2012 – 2014, NCBiRPBS-180889 ścież­ka B ”Światłowodowe mon­i­torowanie zdarzeń lub/i zjawisk rota­cyjnych” – lid­er
 • 2012 – 2015, NCBiR PBS-181228 ścież­ka B ”Pasy­wne i akty­wne światłowody wielordzeniowe w teleko­mu­nika­cyjnych sieci­ach dostępowych”,
 • 2012 – 2015, NCBiRIn­noTech II 183691 „Opra­cow­anie efek­ty­wnego stałego łączenia POF ze stan­dar­d­owymiświatłowoda­mi (Effec­tive POF splic­ing with Stan­darized Opti­cal Fibers)” – 3.713.178,-
 • 2015 –2016, Pro­jekt wewnętrzny WAT RMN Nr 08–731/2015 „Mon­i­torowanie ruchów skręt­nych budowli inżynieryjnych na bazie inter­fer­ometru Sagnaca”
 • 2016- 2021, POIR.04.02.00–14-A003/16 „EPOS – Sys­tem Obserwacji Pły­ty Europe­jskiej” 61 998 845,39 zł
 • 2017 –2020, Pro­jekt z NCN – PRELUDIUM — 216/23/N/ST10/02508 „Rejes­trac­ja
  i anal­iza zjawisk związanych z sejs­mologią rota­cyjną” 140.400 zł
 • 2017 –2019, Pro­jekt wewnętrzny WAT RMN Nr 08–689/2017, „Przetworni­ki światłowodowe na bazie dwus­tron­nej przewęż­ki
 • z mody­fikowanym płaszczem zewnętrznym do zas­tosowań sen­so­rycznych”, Insty­tut Fizy­ki Tech­nicznej WAT.
 • 2019–2021, Pro­jekt z NCN – PRELUDIUM — 2018/29/N/ST7/02347 „Hybry­dowe połącze­nie przewęże­nia światłowodowego z dodatkowym mate­ri­ałem jako akty­wny ele­ment do sterowa­nia właś­ci­woś­ci­a­mi propa­ga­cyjny­mi wiąz­ki światła.” – 126.000 zł
 • 2016–2018, WAT pra­ca PBS — 654: Przetworni­ki foton­iczne w zas­tosowa­ni­ach czu­jnikowych i teleko­mu­nika­cyjnych.
 • 2019, WAT pra­ca PBS — 898, Zas­tosowa­nia mate­ri­ałów nanokom­pozy­towych do budowy i bada­nia przetworników foton­icznych.
 • 2020, WAT pra­ca UGB 22 — 756, Badanie właś­ci­woś­ci opty­cznych mate­ri­ałów stosowanych do przetworników foton­icznych różnego przez­naczenia.
 • 2021, WAT, pra­ca UGB 22 — 844, Bada­nia nowych mate­ri­ałów foton­icznych na potrze­by czu­jników i sys­temów opty­cznych.
 • 2018–2022, MON pra­ca GBMON/13–995/2018/WAT, Pod­stawy innowa­cyjnych mate­ri­ałów i tech­nologii pod­wójnego zas­tosowa­nia.
 • 2020–2024, NCBR pra­ca DOB-SZAFIR/01/A/023/01/2020, Opra­cow­anie mod­u­larnej infra­struk­tu­ry kom­put­era kwan­towego do spec­jal­nych i wojskowych zas­tosowań infor­maty­cznych.
 • 2020–2024, NCBR pra­ca DOB-SZAFIR/01/A/013/01/2021, Tech­nolo­gie opty­czne kryp­tologii kwan­towej do ochrony danych w sieci­ach tele­in­for­maty­cznych.