FIZYKA – WYKŁAD

Od seme­stru let­nie­go roku aka­de­mic­kie­go 2018/​19 w WAT wszyst­kich stu­den­tów stu­diów I stop­nia (inży­nier­skich) obo­wią­zu­je kanon naucza­nia Fizy­ki.

Na stu­diach sta­cjo­nar­nych:

  • II semestr: 40g wykład (egza­min) , 30g ćwi­cze­nia rachun­ko­we (zali­cze­nie na oce­nę), 10g labo­ra­to­ria (zali­cze­nie na oce­nę), 6 punk­tów ECTS
  • III semestr: 20g wykład (egza­min), 10g ćwi­cze­nia rachun­ko­we (zali­cze­nie na oce­nę), 10g labo­ra­to­ria (zali­cze­nie na oce­nę), 4 punk­ty ECTS

Na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych:

  • II semestr: 26g wykład (egza­min) , 20g ćwi­cze­nia rachun­ko­we (zali­cze­nie na oce­nę), 10g labo­ra­to­ria (zali­cze­nie na oce­nę), 6 punk­tów ECTS
  • III semestr: 12g wykład (egza­min), 8g ćwi­cze­nia rachun­ko­we (zali­cze­nie na oce­nę), 8g labo­ra­to­ria (zali­cze­nie na oce­nę), 4 punk­ty ECTS

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat modu­łów Fizy­ka 1 i Fizy­ka 2 znaj­du­ją się w Kar­tach Infor­ma­cyj­nych Przed­mio­tu dostęp­nych w USO­Sie lub na stro­nach inter­ne­to­wych wydzia­łów.

 

Lite­ra­tu­ra obo­wiąz­ko­wa zawie­ra pozy­cje dostęp­ne w Inter­ne­cie.

Fizy­ka dla szkół wyż­szych (3 tomy) ze stron open​stax​.org

 

W cza­sie wykła­dów z Fizy­ki odby­wa­ją­cych się w auli F w budyn­ku 100 (Sztab) będą pre­zen­to­wa­ne, wybra­ne przez wykła­dow­ców poka­zy

 

Na bazie skryp­tu prof. dr. hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go pod tytu­łem PODSTAWY FIZYKI DLA ELEKTRONIKÓW

przy­go­to­wa­ne zosta­ły poniż­sze wykła­dy

Wykład 1 – Wstęp mate­ma­tycz­ny

Wykład 2 – Wpro­wa­dze­nie

Wykład 3 – Pra­wa zacho­wa­nia

Wykład 4 – Pod­sta­wy mecha­ni­ki rela­ty­wi­stycz­nej

Wykład 5 – Elek­tro­sta­ty­ka

Wykład 6 – Prąd elek­trycz­ny i siła magne­tycz­na

Wykład 7 – Pole magne­tycz­ne

Wykład 8 – Induk­cja elek­tro­ma­gne­tycz­na

Wykład 9 – Drga­nia i fale

Wykład 10 – Fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne

Wykład 11 – Falo­wa natu­ra mate­rii

Wykład 12 – Mecha­ni­ka kwan­to­wa

Wykład 13 – Atom wodo­ru

Wykład 14 – Fizy­ka ato­mo­wa

Wykład 15 – Sieć kry­sta­licz­na ciał sta­łych

Wykład 16 – Ele­men­ty fizy­ki sta­ty­stycz­nej

Wykład 17 – Struk­tu­ra pasmo­wa ciał sta­łych

Wykład 18 – Pod­sta­wy fizy­ki pół­prze­wod­ni­ków

Wykład 19 – Fizy­ka jądro­wa

Wykład 20 – Astro­fi­zy­ka i kosmo­lo­gia