FIZYKA – WYKŁAD

Do cza­su powro­tu do zajęć pro­wa­dzo­nych sta­cjo­nar­nie
z pyta­nia­mi o spo­sób i zakres prze­ra­bia­nia mate­ria­łu
pro­szę się zwra­cać (poprzez e‑mail) do osób pro­wa­dzą­cych wykła­dy z Fizy­ki.

 

Od seme­stru let­nie­go roku aka­de­mic­kie­go 2018/​19 w WAT wszyst­kich stu­den­tów stu­diów I stop­nia (inży­nier­skich)
obo­wią­zu­je jed­no­li­ty kanon naucza­nia Fizy­ki.

stu­dia sta­cjo­nar­ne   stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne
II semestr
(zimo­wy)
III semestr
(let­ni)
II semestr
(zimo­wy)
III semestr
(let­ni)
40 godz.
(egza­min)
20 godz.
(egza­min)
wykład 26 godz.
(egza­min)
12 godz.
(egza­min)
30 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
10 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
ćwi­cze­nia
rachun­ko­we
20 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
8 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
10 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
10 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
ćwi­cze­nia
labo­ra­to­ryj­ne
10 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
8 godz.
(zali­cze­nie na oce­nę)
6 4 punk­ty
ECTS
6

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat modu­łów Fizy­ka 1 i Fizy­ka 2 znaj­du­ją się w Kar­tach Infor­ma­cyj­nych Przed­mio­tu
dostęp­nych w sys­te­mie USOS lub na stro­nach inter­ne­to­wych wydzia­łów.

 

Lite­ra­tu­ra obo­wiąz­ko­wa zawie­ra pozy­cje dostęp­ne w Inter­ne­cie, w tym
Fizy­ka dla szkół wyż­szych (3 tomy) ze stron open​stax​.org

 

W cza­sie wykła­dów z Fizy­ki odby­wa­ją­cych się w auli F w budyn­ku 100 (Sztab) będą pre­zen­to­wa­ne,
wybra­ne przez wykła­dow­ców poka­zy