DYDAKTYKA

Materiały dydaktyczne Instytutu

Materiały pomocnicze do zajęć

  •  

 

Zakres działalności dydaktyczno-wychowawczej

  • współudział w opracowaniu projektów modelu i planów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich,
  • opracowywanie programów ramowych i szczegółowych powierzonych Instytutowi przedmiotów,
  • realizacja powierzonych przedmiotów,
  • przygotowanie techniczne i realizacja zajęć laboratoryjnych,
  • sprawowanie opieki merytorycznej nad kierunkiem studiów inżynieria materiałowa

Instytut prowadzi działalność dydaktyczną z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych na kierunku inżynieria materiałowa

oraz z przedmiotu fizyka dla wszystkich kierunków studiów inżynierskich w WAT.