DYDAKTYKA

Mate­ria­ły dydak­tycz­ne Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej

 

 

modu­ły Fizy­ka (1,2,3)

Mate­ria­ły pomoc­ni­cze do Fizy­ki

 

_​

stu­dia I stop­nia semestr 4

moduł Fizycz­ne Wła­ści­wo­ści Krysz­ta­łów

stu­dia II stop­nia semestr 2

moduł Fizycz­ne Wła­ści­wo­ści Ciał Sta­łych

  • Wykła­dy
  • Ćwi­cze­nia labo­ra­to­ryj­ne
  • Wykła­dy
  • Ćwi­cze­nia labo­ra­to­ryj­ne
 

_​

 

Insty­tut Fizy­ki Tech­nicz­nej:

  • spra­wu­je opie­kę mery­to­rycz­nej nad kie­run­kiem stu­diów Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa,
  • pro­wa­dzi dydak­ty­kę z modu­łów kie­run­ko­wych i spe­cja­li­stycz­nych na kie­run­ku Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa,
  • pro­wa­dzi dydak­ty­kę z modu­łów Fizy­ka dla wszyst­kich kie­run­ków stu­diów inży­nier­skich w WAT,
  • współ­pra­cu­je w opra­co­wa­niu pro­jek­tów pla­nów stu­diów,
  • opra­co­wu­je pro­gra­my ramo­we i szcze­gó­ło­we powie­rzo­nych Insty­tu­to­wi przed­mio­tów,
  • reali­zu­je powie­rzo­ne przed­mio­ty, w tym przy­go­to­wu­je tech­nicz­nie reali­za­cję zajęć labo­ra­to­ryj­nych.