Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński otrzymał nagrodę za całokształt dorobku naukowego

Data publikacji: 22 listopada 2023, 02:50

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 listopada 2019 r. Minister Obrony Narodowej co roku nagradza w drodze konkursu nauczycieli akademickich uczelni wojskowych za znaczące osiągnięcia  w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku naukowego.

W tym roku decyzją nr 42/DSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2023 r. laureatami konkursu zostali:

  • za całokształt dorobku: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz i prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński,
  • za znaczące osiągnięcia z zakresie działalności naukowej zespół naukowców w składzie: dr inż. Paweł Baranowski, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Michał Kucewicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dr inż. Łukasz Mazurkiewicz,
  • za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak.

W kategorii za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności organizacyjnej nagrodę otrzymał zespół  Akademii Marynarki Wojennej: dr Radosław Breska i mgr Wojciech Błażek, a w zakresie działalności dydaktycznej zespół Akademii Wojsk Lądowych w składzie: dr inż. Przemysław Żukowski i dr Paweł Makowiec.

Przypomnijmy:

Prof. dr hab. inż. Waldemar Andrzej Trzciński – profesor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne, w specjalnościach materiały wybuchowe i fizyka wybuchu.  

Prof. W. Trzciński ukończył w roku 1978 Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT na kierunku fizyka techniczna – elektronika ciała stałego. W latach 1978 – 1981 był doktorantem na studiach doktoranckich w WAT. W 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2003 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. W latach 2002 – 2003 był kierownikiem Zakładu Technologii Uzbrojenia i Środków Bojowych w Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa, a w latach 2003-2005 prodziekanem ds. naukowych w tym wydziale. Od 2003 pełni funkcję kierownika Zakładu Materiałów Wybuchowych. 

W pracy naukowej zajmuje się badaniem zjawisk towarzyszących detonacji oraz technologią materiałów wybuchowych. Prowadził prace badawcze dotyczące procesu detonacji w materiałach wybuchowych, zastosowania energii wybuchu w technice wojskowej, otrzymywania i badania właściwości materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości oraz termobarycznych materiałów wybuchowych. Jest autorem i współautorem około 230 artykułów naukowych w tym około 90 w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), cytowanych ponad 1100 razy z indeksem Hirscha równym 19 (Scopus, Web of Science) oraz ponad 1900 razy z indeksem Hirscha równym 24 (Google Scholar), jednej recenzowanej monografii pt. Wojskowe materiały wybuchowe i kilku rozdziałów monograficznych. Uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów naukowo-badawczych i rozwojowych, w tym w 25 był kierownikiem.  Został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Nagrodą II stopnia jako członek zespołu badawczego oraz Nagrodą I stopnia jako kierownik zespołu badawczego odpowiednio w I (2013 r.) i II (2014 r.) konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności. Wyniki prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem prof. Trzcińskiego były podstawą budowy w NITROCHEM S.A. w Bydgoszczy instalacji do otrzymywania nowoczesnych materiałów wybuchowych NTO i FOX-7 w skali wielkolaboratoryjnej oraz budowy linii technologicznych do rekrystalizacji NTO oraz wytwarzania małowrażliwej kompozycji wybuchowej K-43. W 2017 r. w NITROCHEM S.A. została wdrożona elaboracja amunicji moździerzowej kompozycją K-43 oraz wykonana została prototypowa partia pocisków kalibru 120 mm do przeprowadzenia badań poligonowych. 

Prof. W. Trzciński wypromował 8 doktorów, w tym dwoje z Algierii.  Aktualnie jest promotorem 3 doktorantów. 

Prof. W. Trzciński prowadzi wykłady dla studentów I i II stopnia z przedmiotów: Podstawy fizyki wybuchu, Teoria materiałów wybuchowych, Fizyka wybuchu, Metody obliczeniowe w chemii, Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych oraz Fizykochemiczne aspekty wybuchu dla doktorantów.  Kierował 25 pracami dyplomowymi. Za swą działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

Gratulacje Panie Profesorze!