Czcionka:

Kontrast:

Konkurs na stypendium naukowe dla magistranta w ramach projektu NCN 2021/43/I/ST5/02632

Data publikacji: 28 lutego 2024, 09:52

(English version below)

Tytuł projektu:Holographic Blue Phase Photonic Crystals: from microlasers to all-optical switching” (akronim HoloBlue)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Eva Oton

Nazwa jednostki: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 6 z możliwością przedłużenia o kolejne 6.

Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2024

Całkowity koszt stypendium: 1 700 zł miesięcznie dla jednej osoby (kwota może obejmować obciążenie publiczno-prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami np. ZUS)

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/20119 z dnia 14 marca 2019 r.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana na Wojskowej Akademii Technicznej an Wydziale Nowych Technologii i Chemii, w ramach projektu NCN „Holographic Blue Phase Photonic Crystals: from microlasers to all-optical switching” (akronim HoloBlue) w ramach projektu NCN 2021/43/I/ST5/02632

Stypendysta będzie prowadził badania optyczne w laboratoriach Wojskowej Akademii Technicznej i u Partnera Projektu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendysta będzie prowadził badania nad materiałami ciekłokrystalicznymi, przygotowując warstwy porządkujące do indukowania uporzadkowanych ciekłokrystalicznych struktur periodycznych, które obejmują: przygotowywanie preparatów mieszanin ciekłokrystalicznych oraz badanie metod technologicznych dla wykonania uporządkowanych i samoorganizujących się struktur. Stypendysta przeprowadzi badania właściwości optycznych przygotowanych struktur oraz wykona pełną charakterystykę kryształów i wykorzystanie przestrajalnych ciekłych kryształów osadzonych we wnęce optycznej do transmisji pojedynczych fotonów.

Projekt będzie realizowało konsorcjum WAT (lider) i UW. Możliwości technologiczne WAT i doświadczalne UW doskonale się uzupełniają, a kilkuletnia współpraca zaowocowała już wynikami opublikowanymi w doskonałych czasopismach naukowych.

Wymagania:

  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu chemii, podstawowe przeszkolenie w laboratorium chemicznym, odpowiednie obchodzenie się z chemikaliami, posługiwanie się sprzętem do przygotowywania roztworów chemicznych itp.
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie spektroskopii optycznej: badania transmisji, odbicia, luminescencji itp.
  • dobra znajomość mechaniki kwantowej i elektrodynamiki, umiejętność opisu propagacji światła w falowodach i mikrownękach optycznych
  • umiejętność modelowania numerycznego, znajomość oprogramowania Mathematica lub Matlab lub Python
  • umiejętność programowania
  • umiejętność analizy i wizualizacji danych
  • uczestnictwo w badaniach wnęk optycznych będzie dodatkowym atutem
  • udokumentowane uczestnictwo w stażach naukowych
  • kandydat(ka) powinien(powinna) być studentem studiów licencjackich ostatniego roku lub magisterskich na Wojskowej Akademii Technicznej lub na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:

– list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.

– życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięciach i wyróżnieniach

– listę publikacji (także wysłanych) oraz prezentacji konferencyjnych

– kopie uzyskanych dyplomów

– kopię pracy licencjackiej lub inżynierskiej (jeśli student jest na studiach magisterskich)

– kontakt do pracownika naukowego mogącego potwierdzić deklarowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej i/lub teoretycznej.

– studentka/student może dołączyć kopię raportów z zajęć studenckich (pracowni, projektów itp.) dokumentujących doświadczenie w pracy laboratoryjnej lub teoretycznej.

Termin składania dokumentów: 27.02.2024

Forma składania ofert: e-mail na adres: Eva Oton eva.oton@wat.edu.pl

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.


Project title: Holographic Blue Phase Photonic Crystals: from microlasers to all-optical switching” (HoloBlue)

Project manager: dr hab. inż. Eva Oton

Name of the unit: Military University of Technology

Number of positions: 1

Duration of the scholarship: 6 months with possibility of extension of another 6.

Start of the scholarship: 01/03/2024

Salary of the scholarship: The total cost of the scholarship: PLN 1,700 per month for one person (the amount may include public and legal charges in accordance with applicable regulations, e.g. ZUS)

The scholarship is awarded in accordance with the rules contained in the Regulations of NCN scholarships in research projects financed by the National Science Center introduced by the resolution of the Council of the National Science Center No. 25/2019 of 14 March 2019

Task description:

Research work will be carried out at the Military University of Technology, Faculty of New Technologies and Chemistry, as part of the NCN project “Holographic Blue Phase Photonic Crystals: from microlasers to all-optical switching” (acronym HoloBlue) as part of the NCN project 2021/43/I/ST5/02632

The project will be implemented by a consortium of the Military University of Technology (leader) and the University of Warsaw. The technological capabilities of the Military University of Technology and the experimental capabilities of the University of Warsaw perfectly complement each other, and several years of cooperation have already resulted in results published in excellent scientific journals.

The research work will be carried out jointly at the Institute of Applied Physics of the Military University of Technology and at the Faculty of Physics of the University of Warsaw.

The scholarship holder will conduct research on liquid crystal materials, preparing ordering layers for inducing organized liquid crystal periodic structures, which includes: preparation of liquid crystal mixtures and study of technological methods for organized self-assembling structures. The scholarship holder will perform studies on optical properties of the prepared structures and perform full characterizations of the crystals and use of tunable liquid crystals embedded in an optical cavity for single-photon transmission of light.

Requirements:

• experience in laboratory work in the field of chemistry, basic training in a chemistry laboratory, appropriate manipulation of chemicals, use of equipment to prepare chemical solutions, etc.

• experience in laboratory work in the field of optical spectroscopy: transmission, reflection, luminescence studies, etc.

• good knowledge of quantum mechanics and electrodynamics, ability to describe the propagation of light in waveguides and optical microcavities

• numerical modeling skills, knowledge of Mathematica or Matlab or Python software

• programming skills

• the ability to analyze and visualize data

• participation in the research of optical cavities will be an advantage

• participation in academic training

• the candidate should be a final year bachelor or master student at the Military University of Technology or at the Faculty of Physics of the University of Warsaw

The application should include:

– cover letter with information on the processing of personal data – information clause and consent clause – form attached to the advertisement. In the case of an e-mail application in PDF format, it should contain a scanned signature.

– curriculum vitae containing information on previous scientific activity, achievements and awards

– list of publications (also sent) and conference presentations

– copies of diplomas obtained

– copy of bachelor’s or engineer’s thesis (if the student is on master’s studies)

– contact to a researcher who can confirm the declared experience in laboratory and/or theoretical work.

– a student can attach a copy of reports from student classes (workshops, projects, etc.) documenting the experience in laboratory or theoretical work.

Deadline for submission of documents: 27/02/2024

Form of submitting offers: e-mail to the following address: Eva Oton – eva.oton@wat.edu.pl.

Selected candidates will be notified individually about the date of a possible interview.

In the event of resignation of the selected candidate, the right to indicate the next candidate from the ranking list is reserved.


Administrator