Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Zygfryd WITKIEWICZ

W 1958 r. ukończył OSWChem a w 1968 r. WAT. W 1974 r. otrzymał stopień naukowy doktora, a w 1980 r. habilitację w zakresie chemii analitycznej. W 1987 r. otrzymał tytuł profesora. Od 1980 do 2000 r. był kierownikiem Zakładu Obrony Przeciwchemicznej. Od 2002 r. do 2012 r., oprócz pracy w WAT, pracował w UJK, w tym jako dyrektor Instytutu Chemii.

Był zastępcą red. naczelnego Chemii Analitycznej i red. naczelnym ABiD oraz członkiem rady programowej czasopisma Normalizacja.

W pracy naukowej zajmuje się chromatografią i jej zastosowaniem do analizy zanieczyszczeń środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środków trujących.

Efektem jego prac jest autorstwo i współautorstwo około 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 200 komunikatów i referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Był promotorem 16 prac doktorskich.

Jest autorem i współautorem kilku podręczników akademickich i trzech innych książek oraz dwóch skryptów.

Otrzymał, ze współautorami, 21 patentów oraz świadectw autorskich i w związku z tym dyplom Zasłużonego Racjonalizatora Wojskowego.

Przeprowadził około 9000 godzin zajęć dydaktycznych z przedmiotów: analityczne i fizykochemiczne zastosowania chromatografii, nowoczesna chemia analityczna (w ramach studiów doktoranckich), analiza skażeń chemicznych, bojowe środki trujące, analiza instrumentalna, chemia analityczna, toksykologia, chemia fizyczna i chemia ogólna. Część z tych zajęć była prowadzona w języku angielskim.

W trakcie swojej pracy nawiązał kontakty i współpracę naukową z ośrodkami w kraju i za granicą. Współpraca i kontakty naukowe za granicą obejmowały m. in. Uniwersytet Marcina Lutra w Halle, Instytut Chemii Fizycznej Gruzińskiej Akademii Nauk w Tbilisi, Instytut Syntezy Petrochemicznej w Moskwie oraz Wojskowy Instytut Chemiczny w Buenos Aires.

Już jako doktor został przedstawicielem wojska w Komitecie Chemii Analitycznej PAN a później był do tego Komitetu kilkakrotnie wybierany. Przez jedną kadencję był jego wiceprzewodniczącym a przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Analizy Chromatograficznej tego Komitetu.

Od 1994 r., w PKN, przewodniczy Komitetowi Technicznemu do spraw Jakości Powietrza. Był członkiem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rad Naukowych.

Otrzymał Medal Cwieta przyznany przez Rosyjskie Towarzystwo Chromatograficzne, Nagrodę Trzeciego Wydziału PAN, Nagrodę Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Medal Andrzeja Waksmundzkiego przyznany przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Medal Wiktora Kemuli przyznany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz medal przyznany przez Grupę Europejskich Towarzystw Nauk o Rozdzielaniu. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał 15 nagród od Rektora WAT oraz tytuł Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego.

Był członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych. Współorganizował 8-th Danube Symposium on Chromatography, które odbyło się w 1991 roku w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, The Chromatographic Society i International Union of Pure and Applied Chemistry.