Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE

Prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – profesor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne, w specjalności chemia fizyczna i analityczna. 

Prof. S. Neffe ukończył w roku 1973 Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT z wynikiem bardzo dobrze na kierunku chemia, specjalność sprzęt wojsk chemicznych. W latach 1973 – 1978 r. był asystentem, a następnie starszym asystentem i kierownikiem laboratorium w Zakładzie Chemii Fizycznej Instytutu Chemii WAT. 

W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w 1989 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2004 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. W latach 1999 – 2002 był dyrektorem Instytutu Chemii i Obrony Przeciwchemicznej. W latach 2008-2021 pełnił funkcję kierownika Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń Instytutu Chemii WAT.  

Prof. S. Neffe specjalizuje się w: 

– chemii, fizykochemii i analizie materiałów niebezpiecznych, w tym substancji objętych kontrolą przez międzynarodową Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej; 

– fizykochemii nowoczesnych materiałów węglowych: fulerenów, grafenu, nanorurek węglowych, węgli aktywnych, sadzy, grafitów, włókien węglowych, węglowych i grafenowych kropek kwantowych; 

– utylizacji substancji niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem wysokotoksycznych substancji arsenoorganicznych i materiałów wybuchowych; 

– monitoringu środowiska, rozpoznania zagrożeń chemicznych, bezpieczeństwem chemicznym i radiacyjnym; 

– naukowych i technologicznych aspektach weryfikacji postanowień Konwencji o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji, Składowania i Użycia Broni Chemicznej oraz o Zniszczeniu jej Zapasów. 

Według Scopus (29.08.2023 r.) parametryczne dane naukowe prof. S. Neffe są następujące: H-index = 12, liczba prac  = 42, liczba cytowań (bez autocytowań) = 340.  

Prof. S. Neffe wypromował 4 doktorów. Aktualnie pod opieką prof. S. Neffe pracę doktorską na temat „Badania nad innowacyjnymi metodami pobierania próbek gazowych, ciekłych i stałych pod kątem wymagań oceny jakości środowiska i rozpoznania skażeń”  realizuje mgr inż. Monika Kuligowska.  

Prof. S. Neffe prowadzi wykłady z przedmiotów: monitoring środowiska, seminaria dyplomowe (dla studentów studiów I i II stopnia), chemia, chemia materiałów budowlanych (dla studentów kierunku budownictwo). Wykłada przedmiot pt. „Fizyka i chemia materiałów węglowych” dla doktorantów. Jest kierownikiem kursów doskonalących oraz studiów podyplomowych „Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne”. Kierował 38 pracami dyplomowymi studentów kierunku chemia w WAT.  Jest autorem czterech skryptów akademickich WAT. Za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.  


Lokalizacja: Budynek 55, pokój 6 
E-mail:slawomir.neffe@wat.edu.pl 
Tel.: +48 261 839 363 

ORCIDiD: 0000-0002-2790-6449