Czcionka:

Kontrast:

dr hab. inż. Stanisław POPIEL, prof. WAT

Dr hab. inż. Stanisław Popiel jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej z 30 letnim stażem dydaktycznym. W tym czasie przeprowadził ponad 7 000 godzin zajęć dydaktycznych. Prowadzi zajęcia na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej WAT dla kierunku nauki chemiczne. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2016 r. Od lutego 2016 roku pracuje na stanowisku profesora WAT.  

W ciągu ostatnich 5 lat wypromował trzech doktorów: 

  1. Daniel Dziedzic, Analiza bojowych środków trujących i związków pokrewnych  
    z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, WAT, 2019.  
  1. Diana Gordon, Badanie przemian bojowych środków trujących i materiałów wybuchowych w środowisku Morza Bałtyckiego, WAT, 2020.  
  1. Barbara Dawidziuk, Opracowanie metod analizy materiałów wybuchowych i produktów ich przemian w osadach dennych Morza Bałtyckiego, WAT, 2020.  

Dr hab. S. Popiel specjalizuje się w:  

  1. Chemii i fizykochemii bojowych środków trujących (BST), a w szczególności: chemicznymi i fizyko-chemicznymi podstawami procesów odkażania substancji trujących; w opracowywaniu nowych metod unieszkodliwiania BST.  
  1. Analizą chromatograficzną, a w szczególności analizą BST oraz produktów ich rozkładu; opracowaniem nowych materiałów służących jako fazy stacjonarne do mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej;  
  1. Mikrosyntezą, oczyszczaniem i identyfikacją związków, które mogą potencjalnie powstawać podczas degradacji BST w środowisku naturalnym.  

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe dr hab. inż. Stanisława Popiela oraz pełnione w czasie pracy w WAT funkcje, w tym adiunkta, kierownika laboratorium, kierownika Zakładu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia i profesora WAT, w całości korespondują z efektami uczenia przypisanymi oraz zakładanymi do kierunku studiów chemia. Realizowane prace i projekty badawcze (w tym dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską) dotyczące m.in. opracowania nowych metod odkażania trucizn z grupy BST, opracowania metod analizy BST i produktów ich rozkładu, monitorowania środowiska morskiego Morza Bałtyckiego w zakresie skażeń powodowanych przez zatopioną w Morzu amunicję, w tym amunicję chemiczną są ściśle związane z treściami programowymi zajęć realizowanych na kierunku studiów chemia. Natomiast nabyte przez prof. Popiela w trakcie pracy zawodowej umiejętności konstruowania efektów uczenia, projektowania i dobierania materiałów, metod i form kształcenia oraz narzędzi ewaluacyjnych przyczyniają się do aktualności i atrakcyjności przekazywanych treści nauczania. Na uwagę zasługuje fakt, że wykłady z wszystkich przedmiotów są stale aktualizowane wraz z postępami nauki i technologii oraz na podstawie własnych prac badawczych. Dr hab. Popiel był promotorem, sumarycznie, ponad 80 inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Obecnie jest opiekunem naukowym trojga doktorantów.