Czcionka:

Kontrast:

dr hab. inż. Jarosław PUTON, prof. WAT

Dr hab. inż. Jarosław Puton jest absolwentem kierunku Fizyka Techniczna. Studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) ukończył w 1975 r. Na tym wydziale w 1980 r. zdobył również stopień doktora nauk technicznych. W kolejnych latach pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Chemii WAT. W latach 1996 – 2007 pełnił funkcję kierownika Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń (ZRiMS). W tym okresie był również członkiem Senatu WAT. W latach 2007 – 2009 przebywał na stażu naukowym w Laboratorium Stosowanej Chemii Środowiskowej Uniwersytetu w Kuopio (Finlandia). Po powrocie ze stażu pracował na stanowisku adiunkta w ZRiMS. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2016 r. Od 2017 roku pracuje jako profesor WAT.

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Jarosława Putona związane są metodami instrumentalnymi stosowanymi w chemii analitycznej. Jest konstruktorem układów i przyrządów pomiarowych przeznaczonych do analizy mieszanin gazowych. Opracował m.in. konstrukcje analizatorów spalin działających na zasadzie pochłaniania promieniowania podczerwonego. Szczególne miejsce w pracy dr. hab. Jarosława Putona zajmują metody jonizacyjne, w tym spektrometria ruchliwości jonów (IMS, ion mobility spectrometry), której podstawą jest badanie ruchu jonów w gazach. Technika ta jest szczególnie przydatna do wykrywania materiałów niebezpiecznych, w tym substancji toksycznych i materiałów wybuchowych. Dr hab. Jarosław Puton jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych, a także publikacji z dziedziny IMS. Współpracuje z ośrodkami naukowymi z kilku krajów. W latach 2010 – 2011 był członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Spektrometrii Ruchliwości Jonów (ISIMS). W 2017 roku był organizatorem konferencji ISIMS w Warszawie. Głównymi problemami badawczymi, którymi zajmuje się obecnie dr hab. Jarosław Puton są zagadnienia dotyczące chemii reakcji jonowo-czasteczkowych  oraz budowy detektorów IMS o uproszczonej konstrukcji.

Działalność dydaktyczna dr hab. Jarosława Putona wiąże się z prowadzeniem wykładów z przedmiotów związanych z analityką (Sensory chemiczne, Metody jonizacyjne w analityce) lub promieniotwórczością (Fizyka jądrowa). Dr hab. Puton był promotorem ok. 40 prac inżynierskich i magisterskich. Obecnie jest opiekunem naukowym trojga doktorantów.