Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO

Prof. Stanisław Cudziło jest absolwentem Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (specjalność materiały wybuchowe i paliwa rakietowe), który ukończył z wyróżnieniem w 1985 r. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa (specjalność technologia materiałów wybuchowych) nadała mu w 1994 r. Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej w roku 2003. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia uzyskał w 2013 r. Postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Począwszy od 1986 roku, prof. S. Cudziło pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej – przez pierwsze dwa lata na stanowisku inżyniera, a następnie zajmował kolejne stanowiska naukowo-dydaktyczne: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i w końcu profesora badawczo-dydaktycznego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję kierownika zakładu, następnie przez 6 lat kierował Instytutem Chemii. W latach 2012-2020 był dziekanem Wydziału Nowych Technologii i Chemii. 

Działalność naukowa prof. Stanisława Cudziło poświęcona jest chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz wykorzystaniu procesów spalania i detonacji w inżynierii materiałowej. Specjalizuje się w zakresie eksperymentalnych metod badań materiałów wybuchowych, oddziaływania fali detonacyjnej i uderzeniowej na różne ośrodki oraz badań reakcji chemicznych w falach detonacyjnych i falach spalania, w tym analiz chemicznych i fizycznych produktów tych reakcji. Równolegle z badaniami spaleniowej syntezy nanostrukturalnych materiałów węglowych i ceramicznych, prowadzi prace, których celem jest projektowanie struktury, synteza i badanie właściwości związków i mieszanin wybuchowych charakteryzujących się wysokimi parametrami detonacyjnymi i jednocześnie obniżoną wrażliwością na bodźce mechaniczne i termiczne. Według bazy ISI Web of Science aktualne parametry nauko-metryczne prof. S. Cudziło są następujące: H­index = 20, liczba prac zarejestrowanych w bazie = 86, liczba cytowań = 1152, bez autocytowań = 1053.  

Prof. S. Cudziło jako pierwszy w Polsce rozpoczął badania nad nanostrukturalnymi mieszaninami wybuchowymi, a także zainicjował poszukiwania bezpiecznych inicjujących materiałów wybuchowych nie zawierających metali ciężkich i jednocześnie charakteryzujących się zwiększoną wrażliwością na promieniowanie laserowe. Te pionierskie badania zaowocowały pozyskaniem dwóch projektów rozwojowych, w ramach których uruchomiono instalacje do produkcji nowoczesnych materiałów wybuchowych w Zakładach NITROERG w Krupskim Młynie oraz NITROCHEM S.A. w Bydgoszczy. W latach 2013 i 2014 projekty te został wyróżnione Nagrodami I i II stopnia Ministra Obrony Narodowej w konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności.  

Prof. Stanisław Cudziło uczestniczył w tworzeniu planów i programów kształcenia oraz opracowywał sylabusy przedmiotów o profilu chemicznym, a także prowadził wykłady, ćwiczenia i laboratoria z chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii i technologii materiałów wybuchowych, prochów i paliw rakietowych oraz pirotechniki dla studentów WAT. Przez dwa lata wykładał także technologię materiałów wybuchowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W latach 2012-2019 prowadził wykłady w języku angielskim z przedmiotu The Chemistry of Explosives dla studentów przyjeżdżających do WAT w ramach programu Erasmus. Prof. Cudziło był promotorem ośmiu prac doktorskich obronionych w dyscyplinie chemia. Opracował kilka autorskich cyklów wykładów o materiałach wybuchowych. Kierował realizacją ok. 50 prac dyplomowych. Jest współautorem skryptu Podstawy chemii materiałów wybuchowych (WAT, 1997) oraz podręcznika Wojskowe materiały wybuchowe (Częstochowa, 2000). Profilował programy kształcenia dla siedmiu studentów indywidualnych oraz był opiekunem naukowym kilkunastu studentów pracujących w Studenckim Kole Naukowym Chemików. Studenci, którymi się opiekował byli dziewięciokrotnie wyróżniani stypendiami Rektora WAT za prace poza programowe oraz dwukrotnie stypendiami Ministra Obrony Narodowej. 

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, Prof. S. Cudziło został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem Edukacji Narodowej, a także Złotym Medalem za Zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej i wpisem do Złotej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej.