Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Marcin HARA

Dr inż. Marcin Hara ukończył studia na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w 2016 r. z oceną bardzo dobry w trybie indywidualnym, otrzymując tytuł magistra inżyniera w specjalności materiały wybuchowe i pirotechnika. 

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,  
w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskał w 2020 r. Praca doktorska poświęcona była wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów miotających o obniżonej wrażliwości. W tym samym roku został zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku inżyniera, natomiast rok później na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego. W swoich badaniach zajmuje się syntezą nowoczesnych kompleksowych materiałów wybuchowych, badaniem paliw rakietowych oraz mieszanin pirotechnicznych o zastosowaniach cywilnych i militarnych. W latach 2017-2019 był zatrudniony przy projekcie „Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej amunicji czołgowej 120 mm”, natomiast od 2018 roku jest wykonawcą projektu „Eliminacja współczesnych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi substancjami o charakterze militarnym”. 

Dodatkowo w ramach działalności popularyzującej naukę wśród uczniów szkół średnich aktywnie działa w Kole Naukowym Chemików WAT. Organizuje liczne pokazy chemiczne w postaci stacjonarnej i wyjazdowej połączone z wykładami w tematyce materiałów wysokoenergetycznych, broni i amunicji oraz chemii nieorganicznej.  

Prowadzi zajęcia audytoryjne z przedmiotu Środki inicjowania palenia i detonacji oraz zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: Materiały wysokoenergetyczne, Pirotechnika, Broń zapalająca i środki dymotwórcze, Chemia i technologia materiałów wybuchowych oraz Podstawy fizyki wybuchu.