Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Jarosław SZULC

Praca magisterska Jarosława Szulca na kierunku Sprzęt Ochrony przed Skażeniami na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej dotyczyła zastosowania ciekłych kryształów jako faz stacjonarnych w chromatografii gazowej. Temat ten był przez niego kontynuowany w ramach pracy doktorskiej. Poza tym zajmował się problemami analizy substancji toksycznych przy użyciu metod chromatograficznych a także wytwarzaniem niskich stężeń gazów do wzorcowania detektorów. 

Będąc adiunktem w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie obok zagadnień związanych z analizą chemiczną zajmował się metodami pozwalającymi przewidywać właściwości mieszanek ciekłokrystalicznych wykorzystywanych w procesach zobrazowania informacji, w tym kalorymetrycznymi badaniami ciekłych kryształów i przewidywaniem przejść fazowych w mieszaninach. 

Równolegle prowadził zajęcia ze studentami w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia a także wykłady i zajęcia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej, a także wykonywał analizy chemiczne i pomiary fizykochemiczne dla potrzeb syntezy organicznej (GS-MS, HPLC, FTIR, UV-Vis). 

Jako kierownik Zakładu Analiz Chemicznych w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii w Warszawie nadzorował prace nad nowymi metodami analizy oraz wykrywania  bojowych środków chemicznych i substancji wysokotoksycznych, nadzorował także prace związane z testowaniem detektorów skażeń i sprzętu pokrewnego. Był zaangażowany w doskonalenie systemu pobierania, transportu i analizy skażonych próbek środowiskowych. Uczestniczył w pracach komisji NATO zajmującej się problemami związanymi z obroną przeciwchemiczną i brał udział w organizowaniu seminariów, kursów i wystaw sprzętu obrony przeciwchemicznej. 

Pracując na stanowisku specjalisty ds. technicznych w Komisji Nadzoru i Weryfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNMOVIC) przeprowadzał analizę i ocenę informacji związanych z przemysłem chemicznym Iraku, brał udział w inspekcjach instalacji przemysłowych  jak również doradzał w zakresie  wymagań technicznych sprzętu i usług potrzebnych w trakcie realizacji misji ONZ w Iraku, zwłaszcza w zakresie sprzętu analitycznego.  Współtworzył instrukcje i procedury związane z pobieraniem i analizą próbek oraz nadzorem technicznym laboratorium chemicznego misji ONZ w Iraku. Wykonywał także zadania inspekcyjne i uczestniczył w przygotowaniu raportów kwartalnych przewodniczącego misji UNMOVIC. Do jego obowiązków należało także uczestniczenie w szkoleniach dla inspektorów, jako instruktor lub słuchacz, a także w innych przedsięwzięciach związanych z rozbrojeniem chemicznym. 

Podczas pracy na stanowisku specjalisty w Wydziale Broni Masowego Rażenia Biura ds. Rozbrojenia Organizacji Narodów Zjednoczonych brał udział w aktualizacji procedur prowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanego użycia broni biologicznej i chemicznej leżącego w gestii Sekretarza Generalnego ONZ. Przygotowywał instrukcje związane z użyciem sprzętu analitycznego, prowadził szkolenia i bieżącą analizę wydarzeń, które potencjalnie mogłyby skutkować koniecznością przeprowadzenia dochodzenia. Jako ekspert techniczny doradzał w zakresie oceny nowych technologii związanych z bronią masowego rażenia (wykrywanie, ochrona, weryfikacja), jak również nowych technologii użytecznych w procesach rozbrojeniowych. 

Przez trzy lata pełnił funkcję przewodniczącego Kolegium Doradczego Dyrektora Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (Protection Network) zajmując się zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy w ramach Organizacji w przypadku zagrożenia użyciem lub użycia broni chemicznej.