Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Marzena Tykarska

Prof. dr hab. inż. Marzena Tykarska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Tytuł mgr. inż. uzyskała w Instytucie Inżynierii Materiałowej PW. Z Wojskową Akademią Techniczną jest związana od 1992 roku. Tytuł profesora w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskała w 2021 roku. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora badawczo-dydaktycznego w Instytucie Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.  

Działalność naukowa prof. Marzeny Tykarskiej poświęcona jest fizykochemii ciekłych kryształów. Realizuje badania dotyczące przemian fazowych w tych materiałach, w szczególności zajmuje się analizą termiczną i identyfikacją faz. Charakteryzuje również związki organiczne metodami spektroskopii elektronowej UV-Vis i oscylacyjnej IR. Wykorzystuje te metody do badania uporządkowania cząsteczek. Projektuje składy mieszanin ciekłokrystalicznych o potencjalnych cechach aplikacyjnych. Szczególnie interesuje się zjawiskami nieaddytywnymi występującymi w mieszaninach ciekłych kryształów. Przykładowo opisała zjawisko indukcji fazy antyferroelektrycznej w mieszaninach związków nie tworzących tej fazy czy inwersję skrętności makroskopowych struktur helikoidalnych pod wpływem temperatury w chiralnych fazach skośnych (ferroelektrycznej i antyferroelektrycznej).  

W trakcie swojej pracy w WAT pełniła szereg funkcji w większości związanych z działalnością studencką. Była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików WAT (2006-2012), koordynatorem studiów międzynarodowych na WTC (2010-2016), kierownikiem laboratorium chemii fizycznej (2005-2012), prodziekanem ds. naukowych WTC (2012-2016), prorektorem ds. studenckich WAT (2016-2020).