Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

W 1982 roku ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Po ukończeniu studiów w WAT rozpoczął służbę wojskową w 4 Pułku Chemicznym im. Ignacego Mościckiego w Brodnicy. W 1984 roku rozpoczął studia doktoranckie w WAT, stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1987 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, uzyskał w 1995 roku, a w 2002 roku tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. W 2002 roku został szefem Instytuty Chemii, w latach 2003-2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. W latach 2006-2012 pełnił funkcję pierwszego dziekana nowo utworzonego Wydziału Nowych Technologii i Chemii, a od 2012 do 2020 roku był prorektorem ds. naukowych WAT. Obecnie ponownie, od 2020 roku, sprawuje funkcję dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii. 
Specjalista w zakresie chemii fizycznej oraz fizykochemii ciekłych kryształów. W pracy naukowej zajmuje się badaniami materiałów ciekłokrystalicznych a szczególnie związków chiralnych mających skośne fazy smektyczne. Jest współautorem odkrycia oraz interpretacji nowych zjawisk: indukcji fazy smektycznej Ad w mieszaninach związków nematycznych oraz indukcji fazy antyferroelektrycznej CA* w mieszaninach utworzonych ze związków ferroelektrycznych C*. Jest autorem około 130 prac naukowych w renomowanych periodykach z listy Journal Citation Reports (JCR), cytowanych ponad tysiąc pięćset razy z indeksem Hirsha równym 24, a także współautorem 19 patentów. Był kierownikiem i wykonawcą w wielu projektach naukowo-badawczych. 
Prowadzi wykłady z przedmiotów: „Chemia ogólna i nieorganiczna”, „Ciekłe kryształy i ich zastosowanie”, „ Chemia i technologia ciekłych kryształów”, „Fenomenologiczny opis przemian fazowych” i „Termodynamika przemian fazowych”. Jest autorem programów szczegółowych dla kierunku chemia. Był promotorem 6 prac doktorskich oraz opiekunem wielu prac magisterskich. Przeprowadził ponad 5500 godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanej w formie ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz w większości wykładów (ponad 60% wszystkich zajęć). 
Za swą działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Ministra za całokształt działalności. 


Lokalizacja: bud. 100 pok. 151
e-mail: krzysztof.czuprynski@wat.edu.pl
tel. +48 261 839 450

ORCID: 0000-0002-1785-7786

SCOPUS: 7003882557

Baza Wiedzy WAT: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ludwik Czupryński