Czcionka:

Kontrast:

płk dr hab. inż. Przemysław Kula, prof. WAT

płk dr hab. inż. Przemysław Kula, Prof. WAT – ukończył studia chemiczne w Wojskowej Akademii Technicznej w specjalności – ochrona przed skażeniami. W roku 2008 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt.: Synteza antyferroelektrycznych pochodnych terfenylu, stopień dra habilitowanego uzyskał w 2014 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na podstawie monotematycznego cyklu publikacji „Ciekłokrystaliczne pochodne oligofenyli oraz tolanów – metody syntezy i właściwości”   Całe swoje życie naukowe związał z Zakładem Chemii WAT, którym obecnie kieruje, pracując kolejno na stanowiskach inżyniera, asystenta, adiunkta oraz obecnie profesora uczelni, gdzie zajmuje się syntezą nowych materiałów ciekłokrystalicznych oraz realizowaniem badań w obszarze nowych organicznych materiałów funkcjonalnych.
Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia: syntezy fluoroorganicznych pochodnych oligofenyli, wysokociśnieniowych procesów uwodornienia, optymalizacji wieloetapowych procesów syntetycznych. 
Pułkownik Kula kierował 35 pracami dyplomowymi, wypromował 5 doktorów nauk chemicznych.  
Prowadzi przedmioty Chemia Organiczna oraz Synthesis of Liquid Crystals.  
Za swą działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną został wyróżniony tytułem Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi


Lokalizacja:  Budynek 14, pokój 14 
E-mail: przemyslaw.kula@wat.edu.pl

ORCID: 0000-0002-7862-7968

SCOPUS: 9637754900