Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Aleksandra Dziura

Dr inż. Aleksandra Dziura ukończyła studia w 2005 roku na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Chemia i technologia polimerów uzyskując tytuł mgr inż. W 2009 r. obroniła pracę doktorską pt. „Synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych nanoporowatych materiałów węglowych” uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych. W tym samym roku została zatrudniona w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Od października 2010 prowadziła działalność naukową i dydaktyczną w Zakładzie Chemii na stanowisku adiunkta naukowo dydaktycznego.  

W swojej pracy badawczej zajmuje się opracowywaniem metod syntezy oraz syntezą nowych jednorodnych, nanoporowatych materiałów węglowych o dużych powierzchniach właściwych i dużych objętościach porów. Zaproponowała wykorzystanie nowych prekursorów węglowych i dokonała optymalizacji warunków syntezy nanoporowatych materiałów węglowych z wykorzystaniem „miękkich” i „twardych” matryc. Ostatnio zajmuje się głównie syntezą nowych mikroporowatych materiałów węglowych otrzymanych z prekursorów polimerowych, a także odpadowych prekursorów polimerowych. Prowadzi badania, dotyczące przydatności tak otrzymanych węgli do adsorpcji/magazynowania: wodoru, dwutlenku węgla, metanu i benzenu. W latach 2014-2016 pełniła funkcję głównego wykonawcy w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Nanoporowate materiały węglowe jako adsorbenty do magazynowania dwutlenku węgla i wodoru” który zrealizowano w Wojskowej Akademii Technicznej. 

Od października 2020 realizuje zajęcia dydaktyczne ze studentami na stanowisku adiunkta dydaktycznego z chemii analitycznej oraz chemii ogólnej i nieorganicznej. 


Lokalizacja: Budynek 14, pokój 114
e-mail: aleksandra.dziura@wat.edu.pl 

ORCID: 0000-0002-0301-9490

Scopus: 36704713800