Czcionka:

Kontrast:

dr hab. Krzysztof Kuśmierek, prof. WAT

Dr hab. Krzysztof Kuśmierek, prof. WAT ukończył studia w 2002 roku na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Ochrona Środowiska w specjalności analiza skażeń środowiska. W latach 2002-2007 był asystentem/doktorantem w Zakładzie Chemii Środowiska UŁ. W 2007 roku obronił na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii, specjalność: chemia analityczna. Za pracę doktorską w 2008 otrzymał Nagrodę im Aleksandra Zamojskiego w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2007 roku. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie nauki chemiczne, specjalności: chemia analityczna, ochrona środowiska na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. 

W Instytucie Chemii WAT pracuje od roku 2008; od roku 2018 na stanowisku profesora uczelni. Jego działalność naukowa dotyczy głównie chemii analitycznej i fizycznej; specjalizuje się w technikach separacyjnych i ich zastosowaniach w oznaczaniu i usuwaniu substancji niebezpiecznych z wody (fenoli, pestycydów, barwników, farmaceutyków i metali ciężkich) z wykorzystaniem procesów utleniania, katalizy oraz adsorpcji. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: chemia analityczna, analiza instrumentalna, spektroskopia, chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami, fizykochemia zjawisk powierzchniowych. Był promotorem ponad 50 prac dyplomowych. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną został wyróżniony m.in. Nagrodą zespołową Rektora UŁ (2007, 2009, 2011, 2012), Rektora WAT (2016), tytułem i odznaką Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej (2018). Obecnie pełni funkcję pełnomocnika Dziekana WTC ds. jakości kształcenia.