Czcionka:

Kontrast:

dr hab. inż. Michał Czerwiński, prof. WAT

Dr hab. inż. Michał Czerwiński, prof. WAT uzyskał tytuł naukowy magistra inżyniera chemii i stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT) odpowiednio w latach 2009 i 2014. Od roku 2013 jest zatrudniony w tej Uczelni kolejno jako starszy inżynier, adiunkt, prof. nadzw. WAT. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskał decyzją Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dnia 30.09.2021.  

W swojej działalności naukowej dr hab. inż. Michał Czerwiński zajmuje się projektowaniem, otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych mieszanin ciekłokrystalicznych do zastosowań w przetwornikach elektrooptycznych, pracujących w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego. W wyniku tej działalności jest współautorem kilkudziesięciu publikacjach naukowych w renomowanych czasopismach zagranicznych. Większość z nich została przygotowana we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy. Część z opracowanych przez Niego mieszanin ciekłokrystalicznych znalazła zastosowanie w dostępnych komercyjnie urządzeniach (m.in. w elemencie interferometru 5D firmy Lasertex Sp. Z o. o. oraz w przetwornikach optycznych czujników produkowanych przez firmę Zedelef Pty. LTd.). Wygłosił kilka wykładów na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach i sympozjach dotyczących samoorganizujących się materiałów organicznych. Odbył liczne naukowe staże zagraniczne w uznanych w dziedzinie ciekłych kryształów ośrodkach badawczych z Czech, Belgii, Szwecji i Indii. Zrecenzował kilkadziesiąt manuskryptów wysyłanych do renomowanych czasopism naukowych. Działalność naukowa dr hab. inż. Michała Czerwińskiego została wielokrotnie doceniona, otrzymywał nagrody i wyróżnienia, m.in. nagrodę Rektora WAT za najlepszą rozprawę doktorską, jest laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców, które przyznał mu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2018-2021. Był kierownikiem w kliku, a wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych, które były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz inne organizacje (w tym zagraniczne).  

W ramach działalności dydaktycznej dr hab. inż. Michał Czerwiński prowadzi różne formy zajęć dla studentów, w tym wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoria z chemii fizycznej. Prowadził lub prowadzi zajęcia laboratoryjne z takich przedmiotów jak: chemia ogólna, spektroskopia (w języku polskim i angielskim), materiałoznawstwo chemiczne, materiały ciekłokrystaliczne czy nowoczesne metody chemii analitycznej. W każdym roku akademickim jest wysoko oceniany przez studentów w ankietach nauczyciela akademickiego. Był promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). W ramach działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej był współorganizatorem kilku konferencji krajowych i zagranicznych. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Opiekuna Koła Naukowego Chemików WAT, w ramach której inicjował i organizował liczne pokazy chemiczne dla uczniów szkół średnich z całej Polski. Pełnił też funkcje koordynatora zajęć dla uczniów „Uniwersytetu Dzieci” a także kilkukrotnie opiekował się praktykantami z fundacji „Przyszłość w Nauce”.


Lokalizacja: budynek 14, pokój 12 
e-mail: michal.czerwinski@wat.edu.pl
tel.: +48 261 837 235

ORCID: 0000-0002-9961-535X

Scopus: 36005196000

ResearchGate: dr hab. inż. Michał Czerwiński, prof. WAT