Czcionka:

Kontrast:

dr hab. inż. Magdalena Urbańska, prof. WAT

Dr hab. inż. Magdalena Urbańska, prof. WAT ukończyła studia w 2004 roku na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Ochrona Środowiska uzyskując tytuł mgr inż. z wyróżnieniem, w trakcie studiów otrzymywała stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce. W październiku 2005 rozpoczęła studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej, które ukończyła w 2009 roku. W 2008 roku ukończyła z wynikiem celującym dwuletnie Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Warszawskiej. W październiku 2009 roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii w Wojskowej Akademii Technicznej. W 2010 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Synteza i badanie właściwości mezogennych chiralnych estrów z terminalnym łańcuchem perfluoroalkoksyalkoksylowym” uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych. Za pracę doktorską w 2010 otrzymała Nagrodę Rektora Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej oraz I nagrodę Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (PTC) za najlepszą pracę doktorską w latach 2008-2010. W grudniu 2022 roku został jej nadany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Od października 2010 do września 2023 roku prowadziła działalność naukową i dydaktyczną w Zakładzie Chemii na stanowisku adiunkta naukowo dydaktycznego (po zmianach adiunkta badawczo-dydaktycznego). Od stycznia 2021 jest Zastępcą Dyrektora Instytutu Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. W październiku 2023 roku została przeniesiona na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. 

W swojej pracy naukowej zajmuje się opracowywaniem metod syntezy oraz syntezą nowych związków ciekłokrystalicznych z fazami antyferroelektryczną i ferroelektryczną o długim skoku helisy, a także badaniem właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów. Opracowuje również składy i przygotowuje wysokokątowe mieszaniny antyferroelektryczne o korzystnych właściwościach użytkowych. W 2009 roku zdobyła Brązowy Medal na wystawie „Brussels Innova 2009”, za opracowanie „Nowych ortokonicznych materiałów ciekłokrystalicznych z długim skokiem helisy”. Ponadto zajmuje się syntezą i rozdzielaniem mieszanin racemicznych na enancjomery na kolumnach chiralnych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.  

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady z Chemii, zajęcia laboratoryjne z Chemii Fizycznej, Materiałoznawstwa Chemicznego, Biochemii, Chemii oraz Seminarium Dyplomowe i Laboratorium Dyplomowe. Dodatkowo prowadzi zajęcia laboratoryjne w języku angielskim dla studentów z programu Erasmus z przedmiotu „Polymer Materials”. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika laboratorium Chemii Fizycznej. W latach 2013-2018 planowała zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nowych Technologii i Chemii.


Lokalizacja: Budynek 14, pokój 109 

e-mail: magdalena.urbanska@wat.edu.pl 

tel.: +48 261 837 549

ORCID: 0000-0001-6824-363X

Scopus: 57219308306

ResearchGate: dr hab. inż. Magdalena Urbańska, prof. WAT