RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH

Rady Dys­cy­plin Nauko­wych “Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa” oraz “Nauki Che­micz­ne”, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go są orga­na­mi kole­gial­nym zrze­sza­ją­cy­mi pra­cow­ni­ków nauko­wych uczel­ni. Spo­sób powo­ła­nia i roz­wią­za­nia, skład, kaden­cję i zada­nia Rad oraz wyma­ga­nia, któ­re musi speł­niać czło­nek Rady okre­śla „Sta­tut WAT”. Rady dba­ją o wyso­ki poziom badań nauko­wych, prac dok­tor­skich i habi­li­ta­cyj­nych reali­zo­wa­nych w dys­cy­pli­nie nauko­wej “Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa” oraz “Nauki Che­micz­ne”. Do kom­pe­ten­cji Rad dys­cy­plin nauko­wych nale­ży w szcze­gól­no­ści:

  • prze­pro­wa­dza­nie postę­po­wań w spra­wie nada­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra i dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go;
  • nada­wa­nie stop­ni nauko­wych dok­to­ra i dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go;
  • wyra­ża­nie zgo­dy na prze­pro­wa­dza­nie postę­po­wa­nia habi­li­ta­cyj­ne­go na wnio­sek prze­ka­za­ny przez Radę Dosko­na­ło­ści Nauko­wej;
  • przed­sta­wia­nie Rek­to­ro­wi WAT, kan­dy­da­tów na człon­ków Komi­sji Ewa­lu­acji Nauki oraz Rady Dosko­na­ło­ści Nauko­wej;
  • opi­nio­wa­nie pro­gra­mów kształ­ce­nia w szko­le dok­tor­skiej oraz pro­gra­mów stu­diów przy­po­rząd­ko­wa­nych dys­cy­pli­nie nauko­wej Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa /​ Nauki Che­micz­ne;
  • wyra­ża­nie opi­nii i przed­kła­da­nie pro­po­zy­cji Rek­to­ro­wi lub dzie­ka­no­wi odno­śnie roz­wo­ju wymie­nio­nych dys­cy­plin nauko­wych;
  • opi­nio­wa­nie zatrud­nie­nia nauczy­cie­li aka­de­mic­kich w rze­czo­nych dys­cy­pli­nach nauko­wych;
  • opi­nio­wa­nie na wnio­sek Rek­to­ra, pro­po­zy­cji nada­nia tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa;
  • utrzy­ma­nie lub pod­nie­sie­nie pozio­mu nauko­we­go dys­cy­plin okre­ślo­nych przy­zna­ną kate­go­rią i upraw­nie­nia­mi do nada­wa­nia stop­nia nauko­we­go;
  • nad­zór nad pra­wi­dło­wym i rze­tel­nym wpro­wa­dza­niem danych do sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na potrze­by ewa­lu­acji.