PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST I MOSTECH

15 kwietnia 2022

PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST I MOSTECH REKRUTACJA NA STUDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/​​2023 15 KWIETNIA – 15 MAJA  Rekru­ta­cja do pro­gra­mu MOST: https://​irk​most​.amu​.edu​.pl/​pl/ Rekru­ta­cja pro­gra­mu … Czy­taj wię­cej…

Obwieszczenie wyborcze

22 marca 2022

OBWIESZCZENIE WYBORCZE Komi­sji Wybor­czej WTC ws. wybo­rów uzu­peł­nia­ją­cych do Sena­tu WAT   Dzia­ła­jąc na pod­sta­wie uchwa­ły nr 3/​​KWA/​​2022 z dnia 17 mar­ca 2022 r. oraz … Czy­taj wię­cej…

Praktyki w Orlenie

21 marca 2022

Prak­ty­ki w Orle­nie Chcesz zdo­być doświad­cze­nie zawo­do­we? Sta­wiasz na roz­wój umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji? Spró­buj swo­ich sił pod­czas bez­płat­nych prak­tyk w PKN ORLEN – jed­ne­go z naj­lep­szych pra­co­daw­ców w Pol­sce. … Czy­taj wię­cej…

Ważna Informacja dla studentów!

28 lutego 2022

UWAGA !   Stu­den­ci, roz­po­czy­na­ją­cy kształ­ce­nie w seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kie­go 2021/​​2022 są zobo­wią­za­ni do zali­cze­nia szko­le­nia BHP na stro­nie https://e‑learning.wat.edu.pl/w ter­mi­nie do 18 mar­ca … Czy­taj wię­cej…

Proces Ankietowania w USOS

3 lutego 2022

Sza­now­ni Stu­den­ci, Infor­mu­je­my, że w sys­te­mie USOS uru­cho­mio­no pro­ces ankie­to­wa­nia.  Od 15.01.2022 r. może­cie już oce­niać pra­cę Dzie­ka­na­tu zaś od 22.01.2022 r. są dostęp­ne ankie­ty oce­ny nauczy­cie­li aka­de­mic­kich. Pro­si­my o moż­li­wie duże … Czy­taj wię­cej…

Nowe wytyczne Dziekana ws. prowadzenia egzaminów i zaliczeń

31 stycznia 2022

Pobierz wer­sję PDF  

Nauka i Technologia WAT

25 stycznia 2022

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na posia­da pro­fil na Face­bo­oku: Nauka i tech­no­lo­gia WAT . Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi zamiesz­czo­ny­mi tam i roz­po­wszech­nie­niu ich wśród zna­jo­mych. Link poni­żej: … Czy­taj wię­cej…

Transmisja z inauguracji WTC

4 października 2021

Uro­czy­stą inau­gu­ra­cję Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii będzie moż­na śle­dzić pod­czas trans­mi­sji na żywo na ofi­cjal­nym kana­le na plat­for­mie Youtu­be, począ­tek trans­mi­sji 11 paź­dzier­ni­ka 2021 … Czy­taj wię­cej…

Ważna informacja w sprawie ubezpieczenia dla studentów

15 czerwca 2021

Infor­mu­je­my, że do 30 czerw­ca 2021 r. stu­den­ci mogą się jesz­cze ubez­pie­czyć na warun­kach wyne­go­cjo­wa­nych dla stu­den­tów WAT. Infor­ma­cje o ubez­pie­cze­niu dostęp­ne na stro­nie:   … Czy­taj wię­cej…

Nowe Wytyczne Dziekana w sprawie formy prowadzenia zajęć

19 kwietnia 2021

Pobierz w wer­sji PDF

Zapytanie ofertowe

14 kwietnia 2021

POBIERZ: OFE­R­TA-D02_Za­­py­­ta­­nie ofertowe.DOC OFE­R­TA-D02_Za­­py­­ta­­nie ofertowe.PDF

Wytyczne Dziekana dotyczące prowadzenia zajęć

18 marca 2021

Pobierz doku­ment w wer­sji PDF

1 2 3 4
EnglishPolish
Skip to content