Dzie­ka­nat jest jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną Wydzia­łu wspo­ma­ga­ją­cą Dzie­ka­na i Pro­dzie­ka­nów w pro­wa­dze­niu spraw orga­ni­za­cyj­nych zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną i nauko­wą. Pro­wa­dzi zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa i zabez­pie­cza doku­men­ta­cję doty­czą­cą dzia­łal­no­ści Wydzia­łu, doku­men­ta­cji dydak­tycz­nej i prze­bie­gu stu­diów. Dzie­ka­nat odpo­wia­da tak­że za ini­cjo­wa­nie i orga­ni­za­cję uro­czy­sto­ści Wydzia­ło­wych a tak­że dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej i pro­mo­cji Wydzia­łu. Współ­pra­cu­je z inny­mi jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi Wydzia­łu i Aka­de­mii.

Dzie­ka­nat odpo­wia­da za orga­ni­za­cję stu­diów pro­wa­dzo­nych na Wydziale(studia sta­cjo­nar­ne i stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne)

  • Sta­cjo­nar­ne stu­dia I stop­nia (inży­nier­skie)
  • Sta­cjo­nar­ne stu­dia II stop­nia (magi­ster­skie)
  • Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia III stop­nia (dok­to­ranc­kie)
  • Stu­dia pody­plo­mo­we
  • Kur­sy spe­cja­li­stycz­ne

Spra­wy stu­den­tów i osób zain­te­re­so­wa­nych zała­twia­ne są codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku w  godzi­nach 7.30 – 15.30

Infor­ma­cję doty­czą­cą wszyst­kich spraw  moż­na uzy­skać dro­gą tele­fo­nicz­ną i elek­tro­nicz­ną.