Legia Akademicka 2023

wpis w: Bez kategorii 0

Spotkanie infor­ma­cyjne doty­czące real­iza­cji pro­gra­mu Legia Aka­demic­ka w roku 2023 w Wojskowej Akademii Tech­nicznej Drodzy Stu­den­ci,   serdecznie zapraszam na spotkanie doty­czące real­iza­cji pro­gra­mu Legia Aka­demic­ka w WAT w roku 2023. Spotkanie odbędzie się poprzez MS Teams w dniu 30.11.2022 … Czy­taj więcej

Praktyka Studencka

wpis w: Bez kategorii 0

Prak­ty­ka stu­denc­ka Między­nar­o­dowa Fir­ma pro­duku­ją­ca mate­ri­ały chemii budowlanej poszuku­je studenta/studentki na miesięczną prak­tykę do Dzi­ału zaj­mu­jącego się chemicznym bez­pieczeńst­wem sub­stancji i mieszanin. W ramach prak­ty­ki będzie możli­wość zdoby­cia wiedzy z zakre­su: — stosowa­nia roz­porządzenia CLP i RECH w obro­cie chemikalia­mi, … Czy­taj więcej

MOST i MOSTECH 2022/2023

wpis w: Bez kategorii 0

  PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST I MOSTECH REKRUTACJA NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 31 PAŹDZIERNIKA — 30 LISTOPADA Rekru­tac­ja do pro­gra­mu MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/ Rekru­tac­ja pro­gra­mu MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW MOST I MOSTECH mgr Natalia Pykacz Dzi­ał … Czy­taj więcej

Precyzja i kontrola parametrów w mokrym trawieniu półprzewodników

wpis w: Bez kategorii 0

Obec­ny glob­al­ny kryzys niedoboru półprze­wod­ników trwa od 2020 roku i doty­ka przede wszys­tkim branży moto­ryza­cyjnej oraz innych związanych m.in. z pro­dukcją sprzę­tu elek­tron­icznego. Odpowiedz­ią na niego może być innowa­cyjny sposób przetwarza­nia półprze­wod­ników współau­torstwa mgr. Jaku­ba Józ­wow­icza – stu­den­ta WAT. Poz­woli … Czy­taj więcej

Laureaci konkursu im. Zbigniewa Ormana

wpis w: Bez kategorii 0

Tro­je stu­den­tów Wojskowej Akademii Tech­nicznej otrzy­mało nagrody w ramach I edy­cji Konkur­su im. Zbig­niewa Ormana na najlep­szą pracę dyplo­mową z dziedziny fotoni­ki i optoelek­tron­i­ki. Celem konkur­su zor­ga­ni­zowanego przez WAT i Vigo Pho­ton­ics jest pro­mowanie nowa­tors­kich rozwiązań w obszarze fotoni­ki i … Czy­taj więcej

Uroczysta Inauguracja WTC

wpis w: Bez kategorii 0

W dniu 6 październi­ka 2022 r. w Wydziale Nowych Tech­nologii i Chemii Wojskowej Akademii Tech­nicznej odbyła się uroczys­ta inau­gu­rac­ja Nowego Roku Aka­demick­iego 2022/23. W uroczys­toś­ci, która odbyła się w sali kinowej Klubu WAT uczest­niczył prorek­tor Akademii  ds. Roz­wo­ju — płk. … Czy­taj więcej

Studenci inżynierii materiałowej nagrodzeni na konferencji w Stanach Zjednoczonych

wpis w: Bez kategorii 0

Tro­je stu­den­tów Wydzi­ału Nowych Tech­nologii i Chemii WAT zostało nagrod­zonych za innowa­cyjne wyni­ki prac badaw­czych doty­czą­cych anodowa­nia, prezen­towanych na kon­fer­encji Alu­mini­um Anodiz­ers Coun­cil w Kansas City w USA w dni­ach 4–6 październi­ka 2022 r. Autora­mi zwycięs­kich prac są: mgr inż. … Czy­taj więcej

Kawa z RS’EM WTC

wpis w: Bez kategorii 0

Czołem! 😇 Już w najbliższy wtorek zaprasza­my wszys­t­kich stu­den­tów i pra­cown­ików na Kawę i herbatę z RS’em, czyli z Radą Samorzą­du ☕️ Na miejs­cu przy­go­towany zostanie również słod­ki poczęs­tunek 🍪 🍩 ❗️Pod­czas wydarzenia wręczymy bluzy dla zwycięzców ostat­niego konkur­su związanego … Czy­taj więcej

Szkolenie dla doktorantów i pracowników WAT

wpis w: Bez kategorii 0

Redak­tor naczel­ny peri­odyku Applied Sur­face Sci­ence, Pro­fe­sor Hen­rik Rudolph prowadz­ić będzie szkole­nie dla pra­cown­ików i dok­toran­tów WAT. W dni­ach 24–25 październi­ka 2022 Naszą Akademię odwiedzi redak­tor naczel­ny cza­sopis­ma Applied Sur­face Sci­ence (Impact Fac­tor 7,392, 140 pkt na liś­cie MEiN), Pro­fe­sor … Czy­taj więcej

Nobla z chemii organicznej komentuje płk Przemysław KULA

wpis w: Bez kategorii 0

„Klik chemia to wysokowyda­jne, szy­bkie reakc­je, które prowadzą do złożonych pro­duk­tów, odby­wa­jące się w łagod­nych roz­puszczal­nikach, częs­to w wodzie. Prace w WAT doty­czą m.in. bioor­tog­o­nal­noś­ci, czyli prowadzenia reakcji klik w żywych komórkach bez negaty­wnej ingerencji w prze­bieg pro­cesów fizjo­log­icznych” – … Czy­taj więcej

Skip to content