Ważna informacja w sprawie ubezpieczenia dla studentów

15 czerwca 2021

Infor­mu­je­my, że do 30 czerw­ca 2021 r. stu­den­ci mogą się jesz­cze ubez­pie­czyć na warun­kach wyne­go­cjo­wa­nych dla stu­den­tów WAT. Infor­ma­cje o ubez­pie­cze­niu dostęp­ne na stro­nie:   … Czy­taj wię­cej…

Nowe Wytyczne Dziekana w sprawie formy prowadzenia zajęć

19 kwietnia 2021

Pobierz w wer­sji PDF

Zapytanie ofertowe

14 kwietnia 2021

POBIERZ: OFE­R­TA-D02_Za­­py­­ta­­nie ofertowe.DOC OFE­R­TA-D02_Za­­py­­ta­­nie ofertowe.PDF

Wytyczne Dziekana dotyczące prowadzenia zajęć

18 marca 2021

Pobierz doku­ment w wer­sji PDF

Ważna informacja dotycząca szkolenia BHP dla studentów

24 lutego 2021

SZKOLENIE BHP Stu­den­ci, roz­po­czy­na­ją­cy kształ­ce­nie w seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kie­go 2020/​​2021 są zobo­wią­za­ni do zali­cze­nia szko­le­nia BHP na stro­nie https://e‑learning.wat.edu.pl/ w ter­mi­nie do 15 mar­ca 2021 … Czy­taj wię­cej…

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

9 października 2020

OGŁOSZENIE WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII   Zgod­nie z decy­zją JM Rek­to­ra – Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Nr 324/​​RKR/​​2020 z dnia 29 wrze­śnia 2020 r.  w Wydzia­le Nowych … Czy­taj wię­cej…

Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+ w WAT na semestr letni 2020/​2021 otwarta!

5 października 2020

Od 5 do 19 paź­dzier­ni­ka trwa przyj­mo­wa­nie zgło­szeń na wyjaz­dy na stu­dia i prak­ty­ki dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów i absol­wen­tów WAT w ramach pro­gra­mu Era­smus+. Wyjazd w ramach Era­smus+ to … Czy­taj wię­cej…

REJESTRACJA KANDYDATÓW DO PROGRAMU MOST

1 września 2020

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/​​2021 2 – 15 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI Inter­ne­to­wa reje­stra­cja kan­dy­da­tów do Pro­gra­mu … Czy­taj wię­cej…

Ważne ogłoszenie wydziałowej komisji wyborczej!

26 czerwca 2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA     LISTA KANDYDATÓW DO FUNKCJI DZIEKANA Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii     Infor­mu­je­my, że w upraw­nio­nym ter­mi­nie zło­żo­no do Wydzia­ło­wej Komi­sji … Czy­taj wię­cej…

1 2 3 4
EnglishPolish
Skip to content