W opar­ciu o zarzą­dze­nie Dzie­ka­na Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii z dnia 30 paź­dzier­ni­ka 2006r – Decy­zja nr. 12 – powsta­ły koła nauko­we stu­den­tów:

fizy­ków – opie­ku­nem jest kpt. dr inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko
e‑mail: malgorzata.​kopytko@​wat.​edu.​pl
tel. (22) 6 839 049; budy­nek 100 p. 160

che­mi­ków – opie­ku­nem jest dr inż Michał Czer­wiń­ski
tel. (22) 6 837 130
e‑mail: michal.​czerwinski@​wat.​edu.​pl
www: www​.knch​.wat​.edu​.pl

inży­nie­rii mate­ria­ło­wej  – opie­ku­nem jest  dr inż. Dariusz ZASADA
tel. (22) 6 837 628
e‑mail: dariusz.​zasada@​wat.​edu.​pl

W ramach uzy­ska­nych reje­stra­cji uczel­nia­nych orga­ni­za­cji stu­denc­kich w naszym Wydzia­le dzia­ła i są  zare­je­stro­wa­ne  trzy Koła nauko­we Stu­den­tów

 1. Decy­zja Nr 227/​RKR/​2011 Rek­to­ra WAT z dnia 18.11.2011r – zare­je­stro­wa­ne Koło Nauko­we Stu­den­tów Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej – opie­kun nauko­wy – dr inż. Dariusz ZASADA
  Koło Nauko­we Stu­den­tów Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej liczy 18 osób
 2. Decy­zja Nr 226/​RKR/​2011 Rek­to­ra WAT z dnia 18.11.2011 – zare­je­stro­wa­ne Koło Nauko­we Fizy­ków – opie­kun nauko­wy – dr hab. inż. Edward MICHALSKI, prof. WAT
  Koło Nauko­we Fizy­ków liczy 12 osób
 3. Decy­zja Nr 106/​RKR/​2011 Rek­to­ra WAT z dnia 31.05.2011 – zare­je­stro­wa­ne Koło Nauko­we Che­mi­ków – opie­kun nauko­wy – dr hab. inż. Marze­na TYKARSKA
  Koło Nauko­we Che­mi­ków liczy 23 oso­by

Z ini­cja­ty­wy Koła Nauko­we­go Che­mi­ków – pod prze­wod­nic­twem stu­dent­ki Zuzan­ny Cet­ner w minio­nym roku 2011 stu­den­ci zor­ga­ni­zo­wa­li i prze­pro­wa­dzi­li semi­na­rium mię­dzy­uczel­nia­ne powią­za­ne z pik­ni­kiem stu­denc­kim. Uczest­ni­czy­li stu­den­ci z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i WAT.

W listo­pa­dzie ubie­głe­go Roku 2 stu­den­tów z Koła Nauko­we­go Fizy­ków wygło­si­ło swo­je refe­ra­ty na Mię­dzy­uczel­nia­nym Semi­na­rium z oka­zji 60 – lecia WAT.

Refe­ra­ty wygło­si­li:

 • Mał­go­rza­ta MATYSIAK  nt. Kon­struk­cja czę­ści optycz­nej ukła­du AFORS – 3 – opie­kun nauko­wy – mjr dr inż. Zbi­gniew KRAJEWSKI
 • Maciej CHRUNIK nt. Syn­te­zy i tech­no­lo­gie wytwa­rza­nia nano­ma­te­ria­łów optycz­nie nie­li­nio­wych – opie­kun nauko­wy – prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław J. KLOSOWICZ

Stu­den­ci z naszych Kół Nauko­wych bra­li udział tak­że w kon­kur­sie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na naj­lep­szą pra­cę poza pro­gra­mo­wą, gdzie uzy­ska­li sty­pen­dia i dyplo­my:

 • Joan­na LASOTA – Koło Nauko­we Che­mi­ków – sty­pen­dium II stop­nia oraz dyplom
 • Maciej CHRUNIK – Koło Nauko­we Fizy­ków – sty­pen­dium III stop­nia oraz dyplom
 • Kamil SMUKOWSKI – Koło Nauko­we Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej – nagro­dę rze­czo­wą i dyplom

Za duże zaan­ga­żo­wa­nie w roz­wój nauko­we­go ruchu stu­denc­kie­go i mery­to­rycz­ną opie­kę nad stu­den­ta­mi dyplom otrzy­ma­ła opie­kun nauko­wy Koła Nauko­we­go Che­mi­ków – Pani prof. dr hab. inż. Marze­na TYKARSKA

W roku 2012 podob­nie jak w roku 2011, Koło Nauko­we Stu­den­tów Che­mii pod prze­wod­nic­twem stu­den­ta II roku sta­cjo­nar­nych stu­diów II stop­nia Rafa­ła LEWCZUKA oraz mery­to­rycz­nym kie­row­ni­kiem semi­na­rium Panią prof. dr hab. inż. Marze­ną TYKARSKĄ zor­ga­ni­zo­wa­ło w dniu 18 maja 2012 roku Semi­na­rium Mię­dzy­uczel­nia­ne wraz w któ­rym uczest­ni­czy­li człon­ko­wie KNS z nasze­go Wydzia­łu i 12 stu­den­tów z innych Uczel­ni takich jak:

 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – 6 stu­den­tów z Wydzia­łu Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – 1 dok­to­rant z Wydzia­łu Inży­nie­rii Che­micz­nej i Pro­ce­so­wej
 • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski – 1 stu­dent z Wydzia­łu Fizy­ki
 • Uni­wer­sy­tet im. Marii Curie – Skło­dow­skiej – 2 stu­den­tów z Wydzia­łu Che­mii
 • Poli­tech­ni­ka Łódz­ka – 2 stu­den­tów z Wydzia­łu Che­micz­ne­go

Przy­go­to­wa­nych i wygło­szo­nych zosta­ło 14 refe­ra­tów i pla­ka­tów.

 1. SZLĄZKA Karol – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – „Bada­nie wpły­wu metod wytwa­rza­nia kom­po­zy­to­wych rusz­to­wań kost­nych na wła­ści­wo­ści mecha­nicz­ne”.
 2. KOZACZYŃSKA Karo­li­na – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – ‘Prze­gląd metod wytwa­rza­nia, zasto­so­wań i kie­run­ki roz­wo­ju aero­ge­lu”.
 3. JASTRZĘBSKA Anna – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – „Wpływ obrób­ki pla­stycz­nej i prze­rób­ki pla­stycz­nej stro­pu AI 5483 na wytrzy­ma­łość nitów w połą­cze­niach nito­wych”.
 4. BARDADYN Michał – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – „Cera­micz­ny maki­jaż – czy­li inży­nie­ria powierzch­ni w medy­cy­nie”.
 5. SZYMBORSKI Bar­tosz – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – Kom­po­zy­ty FML – wła­ści­wo­ści, wytwa­rza­nie, zasto­so­wa­nie”.
 6. GIŻYŃSKI Maciej – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – „Mate­ria­ły do fuzji ter­mo­ją­dro­wej. Pro­ble­my: znisz­cze­nia radia­cyj­ne”.
 7. KOTRA Karo­li­na – Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska – „Sztucz­na ner­ka – inno­wa­cje jutra”
 8. LASOTA Joan­na – Woj­sko­wa Aka­de­mia tech­nicz­na – „Otrzy­my­wa­nie i bada­nie nisko­to­pli­wych kom­po­zy­cji wybu­cho­wych o obni­żo­nej wraż­li­wo­ści”.
 9. LISZEWSKA Mal­wi­na – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na – „Zło­te i zło­to-srebr­ne nano- i mikro- struk­tu­ry na powierzch­niach sta­łych”.
 10. KUCHARSKI Piotr – Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski – „Kwan­to­wa teo­ria pola i bozon Hig­g­sa”.
 11. NURECKA Mag­da­le­na Ligia – Uni­wer­sy­tet im. Marii Curie-Skło­dow­skiej – „Kine­ty­ka roz­pły­wa­nia sur­fak­tan­tów na powierzch­niach szkla­nych sto­so­wa­nych w ogrod­nic­twie”.
 12. CYBULAK Mar­ta - Uni­wer­sy­tet im. Marii Curie-Skło­dow­skiej – „Bada­nie wpły­wu dzia­ła­nia olej­ków ete­rycz­nych na sta­bil­ność „Bio­ak­tyw­ne­go” kre­mu do rak”.
 13. BECHT Ange­li­ka – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka – „Bez­roz­pusz­czal­ni­ko­we meto­dy syn­te­zy imin”.
 14. STEFANIUK Anna – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka – „Krze­mo­we ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne – wytwa­rza­nie i zasa­da dzia­ła­nia”