PLAN POSIEDZEŃ


Posiedzenia zwycza­jne Rady Dyscy­pliny Naukowej „Nau­ki Chemiczne” WAT, w roku aka­demickim 2022/2023, odbędą się w dni­ach (sala 165, godz. 8.15):

1)            19.10.2022 r.

2)            16.11.2022 r.

3)            14.12.2022 r.

4)            18.01.2023 r.

5)            15.02.2023 r.

6)            15.03.2023 r.

7)            19.04.2023 r.

8)            17.05.2023 r.

9)            14.06.2023 r.