PLAN POSIEDZEŃ RADY DLA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ


Posiedzenia zwycza­jne Rady Dyscy­pliny Naukowej „Inżynieria Mate­ri­ałowa” WAT, w roku aka­demickim 2022/2023, odbędą się w dni­ach (sala 165, godz. 10.00):

1)            20.10.2022 r.

2)            17.11.2022 r.

3)            15.12.2022 r.

4)            19.01.2023 r.

5)            16.02.2023 r.

6)            16.03.2023 r.

7)            20.04.2023 r.

8)            18.05.2023 r.

9)            15.06.2023 r.