Rady Dyscy­plin Naukowych “Inżynieria Mate­ri­ałowa” oraz “Nau­ki Chemiczne”, Wojskowej Akademii Tech­nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego są organa­mi kole­gial­nym zrzesza­ją­cy­mi pra­cown­ików naukowych uczel­ni. Sposób powoła­nia i rozwiąza­nia, skład, kadencję i zada­nia Rad oraz wyma­gania, które musi speł­ni­ać członek Rady określa „Statut WAT”. Rady dba­ją o wyso­ki poziom badań naukowych, prac dok­tors­kich i habil­i­ta­cyjnych real­i­zowanych w dyscy­plin­ie naukowej “Inżynieria Mate­ri­ałowa” oraz “Nau­ki Chemiczne”. Do kom­pe­tencji Rad dyscy­plin naukowych należy w szczegól­noś­ci:

  • przeprowadzanie postępowań w spraw­ie nada­nia stop­nia naukowego dok­to­ra i dok­to­ra habil­i­towanego;
  • nadawanie stop­ni naukowych dok­to­ra i dok­to­ra habil­i­towanego;
  • wyrażanie zgody na przeprowadzanie postępowa­nia habil­i­ta­cyjnego na wniosek przekazany przez Radę Doskon­ałoś­ci Naukowej;
  • przed­staw­ian­ie Rek­torowi WAT, kandy­datów na członków Komisji Ewalu­acji Nau­ki oraz Rady Doskon­ałoś­ci Naukowej;
  • opin­iowanie pro­gramów ksz­tałce­nia w szkole dok­torskiej oraz pro­gramów studiów przy­porząd­kowanych dyscy­plin­ie naukowej Inżynieria Mate­ri­ałowa / Nau­ki Chemiczne;
  • wyrażanie opinii i przed­kładanie propozy­cji Rek­torowi lub dziekanowi odnośnie roz­wo­ju wymienionych dyscy­plin naukowych;
  • opin­iowanie zatrud­nienia nauczy­cieli aka­demic­kich w rzec­zonych dyscy­plinach naukowych;
  • opin­iowanie na wniosek Rek­to­ra, propozy­cji nada­nia tytułu dok­to­ra hon­oris causa;
  • utrzy­manie lub pod­niesie­nie poziomu naukowego dyscy­plin określonych przyz­naną kat­e­gorią i uprawnieni­a­mi do nadawa­nia stop­nia naukowego;
  • nadzór nad praw­idłowym i rzetel­nym wprowadzaniem danych do sys­temów infor­maty­cznych na potrze­by ewalu­acji.